Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai Hội nghị tập huấn

16/06/2008

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-BTP ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ về thi hành án dân sự và chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho Chấp hành viên Thi hành án dân sự địa phương và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 461/BTP-KHTC ngày 12/5/208 về việc điều chỉnh kế hoạch tập huấn;Ngày 06/6/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự và chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho Chấp hành viên Thi hành án dân sự dân sự các huyện và thành phố.

Trong Hội nghị này, các đồng chí: Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai các chuyên đề về: Đạo đức nghề nghiệp và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chấp hành viên; Một số vấn đề lưu ý trong việc áp dụng và thực hiện biện pháp cưỡng chế Thi hành án dân sự; Chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; Một số vấn đề lưu ý về thực hiện thủ tục hành chính trong Thi hành án dân sự và một số lưu ý về giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản trong thi hành án.

Sau Hội nghị này, các đồng chí Chấp hành viên tham gia tập huấn nâng cao thêm về kiến thức nghiệp vụ của mình nhằm rút kinh nghiệm để vận dụng trong tình hình thực tế ở mỗi đơn vị và trong từng hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên, nhằm đưa công tác Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 

Văn Xông