Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

26/12/2023

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng ngày 25/12/2023, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Kế hoạch số 56-KH/ĐUK ngày 01/12/2023; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị theo Văn bản số 429-CV/ĐUK ngày 07/12/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ.
Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ, tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng 13 Chi cục THADS huyện, thành, thị và toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tập trung vào các nội dung cụ thể:
1) Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
2) Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.
3) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương VIII khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
4) Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
5) Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị được Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời với phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dẫn chứng sinh động, hấp dẫn những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị đã được truyền tải đến từng cán bộ đảng viên, công chức, người lao động với nhiều điểm mới trong Nghị quyết và Quy định.
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII thành công tốt đẹp. Qua đó, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan THADS, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ căn cứ Nghị quyết, Quy định của Đảng cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương, quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong giai đoạn mới./.
Thùy Linh – Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: