Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS thành phố Đồng Hới tổ chức cưỡng chế thi hành dứt điểm vụ việc phức tạp, kéo dài

21/06/2021

Căn cứ Bản án số 20/2018/DSPT ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình; Quyết định thi hành án số 344/QĐ-CCTHADS ngày 18/1/2019 Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Đồng Hới và Quyết định cưỡng chế số 11/QĐ-CCTHA ngày...

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

24/09/2021

Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/06/2015 của Bộ Tư pháp Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc...