Sign In

Cục THADS tham dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các Ngành Nội chính tỉnh Quảng Bình

Hoạt động của Cục

Cục THADS tham dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các Ngành Nội chính tỉnh Quảng Bình

17/01/2023

Thực hiện Chị thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân...

Hoạt động của các Chi cục

Những tín hiệu khởi sắc trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đồng Hới

19/11/2021

Năm 2022, công tác THADS trên địa bàn thành phố Đồng Hới được dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, do tình hình dịch Covid – 19 vẫn diễn biến khó lường tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính...

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

19/10/2022

Ngày 14/10/2022, Ban chỉ đạo (BCĐ) Thi hành án dân sự  (THADS) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, phối hợp THADS năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (theo năm công tác của hệ thống THADS); tham dự Hội...