Sign In

Tổng hợp các loại văn bản về Khiếu nại Tố cáo, Bồi thường Nhà nước, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự

14/07/2016

TRONG LĨNH VỰC KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
* Về khiếu nại, tố cáo
- Luật tố cáo số 03/2011/QH13
- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13
- Luật tiếp dân số 42/2013/QH13
- Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 Quy định quy trình giải quyết giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.
- Quy chế tiếp dân số: QĐ số 672/QĐ-THA ngày 27 tháng 6 năm 2013
* Về Bồi thường nhà nước:
- Luật trách nhiệm Bồi thường nhà nước số 35/2009/QH12
- Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015
Hướng dẫn bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
- Công văn số 1030/CTHADS-NV ngày 07/9/2015 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về nêm yết thủ tục hành chính;
- Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ tư pháp về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Kèm theo phụ lục I ( các thủ tục ), Nội dung các thủ tục.
VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
- Luật Thi hành án dân sự 26/2008/QH12 ngày 14/11/20008;
- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Thi hành án dân sự 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
- Nghị định số Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP
- Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫ thực hiện một số thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự và Biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự;
- Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài Chính – Tòa án nhân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước;
- Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự;
Các tin đã đưa ngày: