Sign In

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016

05/01/2016

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC  THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016
Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016
Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016.
Khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Trị đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh còn chậm, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhiều vụ việc tranh chấp phát sinh liên quan đến nợ ngân hàng, tín dụng ... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác THADS; Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể cán bộ công chức các cơ quan THADS, sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cơ bản có hiệu quả, đạt một số chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Cụ thể:
Về việc, năm 2015 tổng số thụ lý là 3.614 việc, trong đó có 3.369 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 93%) và 245 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 07%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.270 việc, đạt tỷ lệ 97% (so với chỉ tiêu được giao vượt 01%).
Về tiền, năm 2015, tổng số tiền thụ lý là 223.324.648.000 đồng, trong đó có 178.777.179.000 đồng có điều kiện giải quyết và 44.547.469.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 172.571.713.000 đồng, đạt tỷ lệ 97% (so với chỉ tiêu được giao vượt 12%).
Trong năm, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị đều ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định pháp luật; không để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình ra quyết định thi hành án. Công tác phân loại án đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật.
Công tác xử lý án tồn đọng luôn được quan tâm thực hiện, giảm được nhiều vụ việc phức tạp, khó thi hành tồn từ năm trước chuyển sang; tuy nhiên do số lượng vụ việc thụ lý mới tăng so với năm trước nên việc tổ chức thi hành án gặp nhiều khó khăn, không giảm được số việc chuyển kỳ sau so với số vụ việc của năm 2014 chuyển sang năm 2015.
Hoạt động quản lý, điều hành các mặt của Lãnh đạo và cán bộ công chức tại các đơn vị đều đảm bảo dân chủ, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, công khai và thực hiện đúng Quy chế dân chủ. Tích cực triển khai thực hiện các nội dung của công tác phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tự chấn chỉnh và tự kiểm tra nhằm phòng ngừa tham nhũng, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016 của Bộ Tư pháp và tình hình thực tiễn tại địa phương, ông Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng Cục THADS đã triển khai, chỉ đạo, quán triệt lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục nghiêm túc thực hiện đạt hiệu quả các mặt công tác năm 2016, trong đó chú trọng các nội dung:
Ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự theo đúng quy định pháp luật. Thi hành xong trên 74% về việc, trên 32% về tiền trên số có điều kiện thi hành; giảm ít nhất 7% số việc, 3% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016 trên số có điều kiện thi hành.
Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án. Chú trọng việc xác minh, phân loại án chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân loại hồ sơ không chính xác, sau khi phân loại phải làm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án. Đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật.
Tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định hành chính của Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật theo quy định pháp luật.
Kịp thời trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục ít nhất 87% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ trên 60%.
Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết xong cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến, đề xuất một số biện pháp nhằm thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu công tác do Bộ Tư pháp giao; thực hiện hiệu quả một số mặt công tác khác theo Kế hoạch công tác THADS năm 2016 của Ngành THADS đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét, cho ý kiến.
Mai Anh

Các tin đã đưa ngày: