Sign In

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĨNH LINH

17/12/2020

Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Chi cục. Qua triển khai thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của tất cả mọi người, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chung của toàn đơn vị.
Để đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở, trong năm 2020, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở như Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (Khóa XII)”; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định 05-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính Trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị định 159-NĐ/CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng …
Căn cứ vào tình hình thực tế, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp cùng chi bộ xây dựng chương trình hành động về thực hiện QCDC và quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, quan tâm tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc... Kịp thời tổ chức thông tin về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, lợi ích của đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị. Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi Cục THADS và Chi ủy Chi bộ còn chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về tình hình quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan. Người đứng đầu đơn vị, chi ủy luôn tạo điều kiện tốt nhất để đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý, quyết định đối với các nội dụng quan trọng của chi bộ, cơ quan.
Trong thực hiện QCDC, vai trò của Công đoàn và các đoàn thể đã phát huy tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục giúp đoàn viên trong việc thực hiện QCDC, cũng như quyền, trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến tư tưởng, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Chủ động phối hợp, tham mưu Chi ủy Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo phát huy dân chủ, quyền làm chủ của đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động tham gia giám sát và phản biện xã hội.
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính, cổng thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát việc thực hiện nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân... Đồng thời, đa dạng hóa hình thức tiếp thu, lắng nghe phản ánh, góp ý của đảng viên và nhân dân, của các tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng về những biểu hiện mất dân chủ của cán bộ, đảng viên để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả.
Cán bộ, công chức, người lao động đơn vị còn thực hiện tốt vai trò giám sát, dân chủ và tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ thông qua hội nghị cán bộ công chức hàng năm, mọi công việc của cơ quan, đơn vị đều được bàn bạc, công khai trước tập thể chi bộ, cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức.
Ban Thanh tra nhân dân cơ quan đã quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như đối với việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; sử dụng kinh phí hoạt động; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động.
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, cũng là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở, trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Chi ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; gắn việc thực hiện QCDC với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao công tác tiếp dân để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực Thi hành án dân sự từ đó nâng cao hiệu quả góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của huyện nhà cũng như công tác THADS trong giai đoạn hiện nay.
 Đỗ Thị Trang - Chi cục THADS Vĩnh Linh

Các tin đã đưa ngày: