Sign In

Thông báo số 185/TB-HĐTT ngày 27/5/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự

01/06/2022

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021. 
Xem chi tiết Tại link: https://thads.moj.gov.vn/noidung/thongbao/Pages/chi-tiet-thong-bao.aspx?itemid=180&url=/noidung/thongbao/Lists/ThongBaoVeThiHanhAn
Các tin đã đưa ngày: