Sign In

Thông báo số 64/TB-CTHADS ngày 18 tháng 11 năm2016

21/11/2016

Thực hiện Quyết định số 993/QĐ-TCTHADS ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính cụ thể như sau:
1. Số điện điện thoại đường dây nóng: 022 3756199, 022 3756558 tiếp nhận phản ánh kiến nghị trong giờ hành chính.
2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: sơnla@moj.gov.vn tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.
          Vậy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La thông báo để cơ quan, tổ chức và công dân biết./. 
Các tin đã đưa ngày: