Sign In

Thông báo số 15/TB-CTHADS ngày 10/5/2017

10/05/2017

Ngày 08 tháng 5 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác THADS tháng 4 năm 2017 và triển  khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2017. Tham dự và trù trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Phó cục trưởng, đồng chí Lường Quang Yên - Phó Cục trưởng. Thành phần tham dự buổi họp có: Trưởng, phó các Phòng chuyên môn thuộc Cục và công chức, người lao động thuộc Cục.
Sau khi triển khai  Công văn số 1498/TCTHADS-VP ngày 03/5/2017 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1210/KH-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 31/KH-CTHADS ngày 27/4/2017 của Cục THADS tỉnh Sơn La về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017, Kế hoạch số 29/KH-CTHADS ngày 21/4/2017 của Cục THADS tỉnh Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ năm 2017 và thông qua báo cáo kết quả công tác THADS tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 của Cục THADS tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Phó Cục trưởng kết luận như sau:
  1. Về đánh giá kết quả công tác THADS tháng 4 năm 2017
Trong tháng 4 năm 2017, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã bám sát kế hoạch công tác trọng tâm và kế hoạch công tác tháng 4 đã đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác. Tính đến ngày 30/4/2017, toàn tỉnh đã giải quyết xong 71,35% về việc, 23,76% về tiền trên số có điều kiện thi hành (tuy nhiên tỷ lệ thi hành án về việc tăng 1,79%, tỷ lệ thi hành án về tiền giảm 0,91%). Bên cạnh đó, các mặt công tác khác cũng được chỉ đạo và triển khai thực hiện tương đối đồng bộ như: công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động trong các cơ quan THADS, công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn, trong công tác báo cáo thống kê, phân loại án (đã hoàn thành xong Kế hoạch kiểm tra năm 2017 và Kế hoạch duyệt quyết toán năm 2016 của Chi cục THADS các huyện, thành phố). Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện sâu sát và có hệ thống. Mối quan hệ với phối kết hợp trong công tác thi hành án được tăng cường. Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được chú trọng trong tháng đã phát động nhiều phong trào thi đua tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh phát huy truyền thống năng động, sáng tạo vươn lên nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của từng đơn vị, từng công chức, người lao động trong toàn ngành phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Những hạn chế, tồn tại và khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại hạn chế cấn phải nỗ lực khắc phục, đó là
 - Tại một số đơn vị số việc thụ lý tăng về việc, giá trị, người phải thi hành án không có điều kiện thi hành, thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ là chính, không có tài sản, sống phụ thuộc vào gia đình, đang phải chấp hành hình phạt tù giam; Số lượng án phải thi hành phức tạp, phần lớn là án liên quan đến ma tuý, hủy hoại rừng và kinh doanh thương  mại với số tiền phạt và tiền bồi thường nhà nước, tranh chấp lớn. Trình độ nhận thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế, không đồng đều nhất là ở vùng sâu, vùng cao. dẫn đến khó khăn cho công tác thi hành án dân sự.
- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2017 của một số đơn vị chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra như: Việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án về việc, về tiền chưa đạt yêu cầu; Tiến độ giải quyết các vụ việc phá sản còn chậm; Các vụ án trọng điểm, phức tạp có giá trị lớn chưa có chuyển biến mạnh; Công tác thi hành án liên quan đến án tín dụng ngân hàng chưa đảm bảo tiến độ về việc đánh giá kết quả hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trong thời gian qua và việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới tổ; Việc củng cố và tổng hợp báo cáo đánh giá hoạt động của BCĐ thi hành án tỉnh và huyện, thành phố còn chậm; Xây dựng báo cáo và tổ chức cuộc họp với các chủ nợ trong các vụ việc thi hành án phá sản với sự tham gia của các ngành hữu quan chưa hoàn thành.
- Việc chấp hành chế độ báo cáo thông tin, chất lượng báo cáo của một số đơn vị chưa đạt, chưa thể hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
- Tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật của mốt số công chức chưa cao, một số công việc theo kế hoạch đặt ra chưa đạt được theo yêu cầu, chưa đáp ứng được tiến độ kế hoạch đề ra.
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
* Nguyên nhân khách quan
- Số lượng biên chế được giao trong năm 2017 của các đơn vị giảm, nhưng số lượng án phát sinh ngày càng gia tăng, một số cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn.
- Do một số công việc đặt ra trong kế hoạch công tác tháng 4/2017 cần sự phối hợp của các cơ quan, ban, nghành hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nên một số nhiệm vụ không hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.
- Thi hành án các vụ việc doanh nghiệp đòi hỏi phải tập trung thời gian, công sức để giải quyết, trong khi đó số lượng người phải thi hành án lớn, địa bàn rộng, đơn vị phải tổ chức thi hành là Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thuộc Cục, số lượng công chức ít lại phải thực hiện hai chức năng vừa thực hiện việc triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ, vừa tổ chức THADS nên gặp rất nhiều khó khăn.
* Nguyên nhân chủ quan
- Một số đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch công tác chưa kịp thời, chưa đề ra được các giải pháp để giải quyết các vụ việc phức tạp, có số lượng tiền lớn.
- Một số cán bộ, công chức chưa thực sự nỗ lực trong công việc, chưa sáng tạo và ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao của một số bộ phận công chức còn hạn chế, làm việc còn cầm chừng, chưa khoa học, sáng tạo, không chịu khó nghiên cứu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ mới ban hành.
- Năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của một số thủ trưởng đơn vị, cán bộ quản lý chưa thực sự sâu sát, chưa bám sát vào kế hoạch công tác của đơn vị, công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức chưa sâu, việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời.
4. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2017
Đề nghị các đơn vị trong toàn ngành chủ động rà soát những việc còn tồn, chưa thực hiện được trong tháng 4/2017 tiếp tục thực hiện và đưa vào Kế hoạch công tác tháng 5/2017. Đồng thời bám sát vào kế hoạch công tác tháng 5/2017 của Cục đã ban hành (kế hoạch số 33/KH-CTHADS ngày 28/5/2017 về kế hoạch thực hiệncông tác công tác tháng 5/2017) và Kế hoạch công tác của từng đơn vị để đảm bảo hoàn thành tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác năm đã đề ra.
Trên đây là kết luận của Phó Cục trưởng  Nguyễn Văn Bắc tại cuộc họp giao ban công tác THADS tháng 4 năm 2017. Cục Thi hành án dân sự thông báo để các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Cục trưởng (b/c);
- Các Phó cục trưởng (đ/b);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (t/h);      
- Trang Thông tin điện tử Cục THADS;
- Lưu: VT.
TL. CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
( đã ký)
 
 
 
Lê Thị Hải Thương
Các tin đã đưa ngày: