Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự

29/04/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự
           Hưởng ứng các hoạt động nhằm tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và một số văn bản pháp luật chuyên ngành khác tại địa bàn các xã của huyện Bắc Yên.
         
          Trong tháng 4 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và một số văn bản hướng dẫn thi hành tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ hòa giải viên các cơ sở bản của xã Tà Xùa và xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

                      
 
         Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Luật Thi hành án dân sự đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và Luật Thi hành án dân sự nói riêng của người dân nơi đây./. 
 
 
Mùa A Cang
Thư ký trung cấp CCTHADS huyện Bắc Yên.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: