Sign In

Phối hợp tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước

15/06/2021

Thực hiện công văn số 1365/STP-HC&BTTP ngày 04/6/2021 của Sở Tư pháp Tây Ninh  v/v phối hợp tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước đăng tải video lên trang Thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Các tin đã đưa ngày: