Sign In

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỤC THADS TỈNH THANH HÓA

01/07/2015

Theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

         1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thực hiện chức năng thi hành án dân sự, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
          2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh có các phòng chuyên môn trực thuộc.
         3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh có Cục trưởng đồng thời là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; Phó Cục trưởng đồng thời là Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; Chấp hành viên sơ cấp; Chấp hành viên trung cấp; Chấp hành viên cao cấp; Thẩm tra viên thi hành án; Thẩm tra viên chính thi hành án; có thể có Thẩm tra viên cao cấp thi hành án; Thư ký thi hành án và công chức khác.
         4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
         5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm 46 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Báo cáo Tòa án về kết quả thi hành Bản án, quyết định khi có yêu cầu.