Sign In

Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo Thông báo số 17/TB-CCTHADS ngày 13/01/2022

13/01/2022

  CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ THANH HÓA
     
            Số: 17 /TB-CCTHADS     TP. Thanh Hóa, ngày  13  tháng 01 năm 2022  
         
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
 
 Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;
     Căn cứ Bản án, Quyết định số: 31/2017/DSST ngày 28 tháng 9 năm 2017 và Bản án số 13/2017/KDTM-ST ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
     Căn cứ Quyết định thi hành án số: 26/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa;
     Căn cứ Quyết định thi hành án số: 62/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa;
     Căn cứ Quyết định thi hành án số: 93/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa;
     Căn cứ Quyết định thi hành án số: 61/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa;
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 53/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa;
  Căn cứ kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá số Vc.21/12/1886/BĐS ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - Chi nhánh Thanh Hóa.
         Do các bên đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá tài sản nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 04 đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
          2. Thông tin tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: Số nhà 136 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB626600 do UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 01/10/2009 mang tên ông Nguyễn Thế Thuật.
  Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 03 tầng, cấp 4B, diện tích sàn 273,6m2, diện tích mái tôn 91.2m2, Kết cấu: Móng, khung cột, dầm, sàn, bản thang bê tông cốt thép đổ tại chỗ, tường bao che và ngăn phòng xây gạch chỉ dày 0,22 + 0,11m. Hệ thống bể nước, bể phốt xây ngầm, mái chống nóng có vì kèo, xà gồ thép hình, mái lợp tôn.
Giá khởi điểm: 15.621.000.000đ (Mười lăm tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu đồng).
3. Lựa chọn tổ chức đấu giá:
*Tiêu chí: Các tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016. Cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản nêu trên;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định pháp luật;
- Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác để phù hợp với việc tổ chức bán đấu giá tài sản nêu trên;
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 18/01/2022 (Trong giờ hành chính).
- Hình thức nộp hồ sơ:  nộp trực tiếp tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.
Địa chỉ: Số 04 đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ năng lực và các tài liệu khác có liên quan.
Tổ chức đấu giá tài sản cung cấp bản chính hoặc sao y bản chính các giấy tờ, tài liệu do tổ chức mình ban hành; Cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ , tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành. Cơ quan thi hành án dân sự không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn.
Vậy, thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết liên hệ nộp hồ sơ./.
 
               CHẤP HÀNH VIÊN
 Nơi nhận:
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh Thanh Hóa
- Cổng Thông tin Tổng cục THADS
- Cổng TTĐT Quốc gia về đấu giá tài sản
 
 
 
 - Lưu: VT, HS THA.                  Lê Thị Hạnh
 
            
                
   
   
   
 
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: