Sign In

Lịch công tác từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023

02/06/2023

                                               LỊCH CÔNG TÁC
 
           Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 05/6/2023 đến ngày09/6/2023 như sau:
           Thứ 2 (05/6)
         - Công bố các quyết định về công tácTCCB tại huyện Thạch Thành. Thành phần:  Cục trưởng Hoàng Văn Truyền, Phòng TCCB. Thời gian:10 giờ 00 phút (lái xe đ/c Tuấn);
            - Công bố các quyết định về công tácTCCB tại huyện Thiệu Hóa. Thành phần:  Cục trưởng Hoàng Văn Truyền, Phòng TCCB. Thời gian:15 giờ 00 phút (lái xe đ/c Tuấn);
            Thứ 3 (06/6)
            - Công bố các quyết định về công tácTCCB tại huyện Bá Thước. Thành phần:  Cục trưởng Hoàng Văn Truyền, Phòng TCCB. Thời gian:10 giờ 00 phút (lái xe đ/c Cảnh;
          - Công bố các quyết định về công tácTCCB tại huyện Như Xuân. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Bá Ngàn, Phòng TCCB. Thời gian:7 giờ 00 phút (lái xe đ/c Minh);

             Thứ 4 (07/6)
          - Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đảng bộ Cục lần 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian: 1/2 ngày bát đầu từ 14 giờ 00 phút. Thành phần: UVBCH Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, trưởng các đoàn thể và lãnh đạo các phòng chuyên môn. Địa điểm tại phòng họp trực tuyến tầng 3;
             Thứ 5 (08/6)
           - Làm việc bình thường;
    
         Thứ 6 (09/6)
          
  - Dự hội nghị kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Thành phần: Lãnh đạo Cục. Thời gian: 7 giờ 30 phút tại Hội trường lớn Trung tâm hooij nghị 25 B của tỉnh (lái xe đ/c Tuấn);
             Ghi chú:
 Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
TL.CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                   
 
Lê Minh Hải
Các tin đã đưa ngày: