Sign In

Kết quả Báo cáo thống kê Thi hành án dân sự toàn tỉnh tháng 10 năm 2015

12/11/2015

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 08 /2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa công khai kết quả Báo cáo thống kê Thi hành án dân sự tháng 10 năm 2015. Đề nghị các Chi cục theo dõi số liệu của đơn vị trên Trang thông tin điện tử của Cục, nếu có vấn đề về số liệu thống kê đề nghị liên hệ với Văn phòng Cục để giải quyết
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: