Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Thị Điệp; vụ Hồ Hoàng Thái; vụ Phạm Minh Quân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (30/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Thị Điệp; vụ Hồ Hoàng Thái; vụ Phạm Minh Quân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 505/TB-CCTHADS,  506/TB-CCTHADS , 507/TB-CCTHADS ngày 29/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Hùng (CHV Trần Thị Mỹ Long) (29/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Hùng (CHV Trần Thị Mỹ Long). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 312/TB-CCTHADS ngày 29/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Thái Bình (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (29/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Thái Bình (CHV Nguyễn Anh Tuấn). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 289/TB-CCTHADS ngày 24/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Thúy Liễu_ Trương Bá Khánh Trình (CHV Trần Thị Thu Bình) (29/05/2023)

Chấp hành Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Thúy Liễu_ Trương Bá Khánh Trình (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 298/TB-CCTHADS ngày 25/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Thị Tươi (CHV Trần Thị Thu Bình) (29/05/2023)

Chấp hành Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá  tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Thị Tươi (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 303/TB-THADS ngày 26/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Hoàng Vũ_ Nguyễn Quốc Tố Uyên_ Đặng Hoàng Tố Như (CHV Trần Thị Thu Bình) (29/05/2023)

Chấp hành Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá  tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Hoàng Vũ_ Nguyễn Quốc Tố Uyên_ Đặng Hoàng Tố Như (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 304/TB-THADS ngày 26/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (29/05/2023)

Chấp hành Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 504/TB-CCTHADS ngày 29/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Thái Thị Kim Đính (CHV Trần Thị Mỹ Long) (26/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Thái Thị Kim Đính (CHV Trần Thị Mỹ Long). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 306/TB-CCTHADS ngày 26/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Thị Tuyết Trang (CHV Võ Đức Nhân) (26/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Thị Tuyết Trang (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 16/TB-CCTHADS ngày 26/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Dương Thị Tuyết Nga (CHV Võ Anh Phương) (25/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Dương Thị Tuyết Nga (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 500/TB-CCTHADS ngày 25/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: