Sign In

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Trần Thị Mỹ Long) (19/11/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 94/TB-CCTHADS ngày 19/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Mỹ Tho - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Tạ Thanh Tâm) (16/11/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo Thông báo số 34/TB-CCTHADS ngày 16/11/2018 kèm theo.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (15/11/2018)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án, với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 24/TB-CTHADS ngày 15/11/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy) (15/11/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 07 tập tin "Thông báo số 73,74,75,76,77,78,79/TB-CCTHADS ngày 15/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Thị xã Cai Lậy - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Tấn Hưng) (14/11/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 18/TB-CCTHADS và Thông báo số 19/TB-CCTHADS ngày 14/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV BÙI THỊ MẾN) vụ Chúc (14/11/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 51/TB-CCTHADS ngày 14/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV BÙI THỊ MẾN) (13/11/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 33/TB-CCTHADS và Thông báo số 34/TB-CCTHADS ngày 13/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (12/11/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 31/TB-CCTHADS ngày 12/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (12/11/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 34/TB-CCTHADS ngày 12/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Đan Thùy) (12/11/2018)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 59/TB-CCTHADS và Thông báo số 60/TB-CCTHADS ngày 12/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: