Sign In

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Bích - Thới (CHV Nguyễn Thị Phương) (25/01/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án do bà Nguyễn Thị Phương, chức vụ Chấp hành viên thực hiện với những thông tin như tập tin "Thông báo số 86/TB-CCTHADS ngày 25/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Chí Tâm) (25/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 131/TB-CCTHADS ngày 25/01/2019 và Thông báo số 132/TB-CCTHADS ngày 25/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Chí Tâm) (17/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 127/TB-CCTHADS ngày 17/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án - Lần 2 (vụ bà Huỳnh Thị Thúy) (17/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 82/TB-CCTHADS ngày 17/01/2019 đính kèm

Gò Công Đông - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 12/TB-CCTHADS ngày 11/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Đinh Ngoc On) (14/01/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án, với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 40/TB-CTHADS ngày 14/01/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang (11/01/2019)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Cục trưởng.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Tạ Thanh Tâm) (07/01/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án, với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 38/TB-CTHADS ngày 07/01/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Thị Thanh Xuân) (07/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 119/TB-CCTHADS ngày 07/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (07/01/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 120/TB-CCTHADS ngày 07/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: