Sign In

Chi cục THADS huyện Cái Bè - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Lê Văn Thái Ngọc) (18/07/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 235/TB-CCTHADS ngày 18/7/2019 đính kèm.

Thị xã Cai Lậy - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Phan Hoàng Giang) (17/07/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 91/TB-CCTHADS ngày 16/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Bùi Thị Mến) (09/07/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 305/TB-CCTHADS ngày 09/7/2019 và Thông báo số 306/TB-CCTHADS ngày 09/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Thị xã Gò Công - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Võ Anh Phương) (09/07/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 222/TB-CCTHADS ngày 09/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (03/07/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 100/TB-CTHADS ngày 02/7/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy) (26/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 467/TB-CCTHADS ngày 21/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Lê Văn Nhựt) (18/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 463/TB-CCTHADS ngày 18/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Việt Thắng) (18/06/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án do ông Nguyễn Việt Thắng, chức vụ Chấp hành viên thực hiện với những thông tin như 03 tập tin "Thông báo số 204/TB-CCTHADS ngày 18/6/2019, Thông báo số 205/TB-CCTHADS ngày 18/6/2019 và Thông báo số 206/TB-CCTHADS ngày 18/06/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án - Chấp hành viên Nguyễn Thị Phương (18/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 207/TB-CCTHADS ngày 18/6/2019 đính kèm.

Châu Thành - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Chí Tâm) (14/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 264/TB-CCTHADS ngày 12/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: