Sign In

Cục THADS thành phố: Ban hành văn bản Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ

08/07/2021

Cục THADS thành phố: Ban hành văn bản Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ
Thực hiện Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ (gọi tắt là Chỉ thị 16). Theo đó thực hiện cách ly xã hội toàn Thành phố theo tinh thần của Chỉ thị số 16 trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2021 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố - tổ nhân dân cách ly với tổ dân phố - tổ nhân dân, khu phố - ấp cách ly với khu phố - ấp, xã - phường - thị trấn cách ly với xã - phường - thị trấn, quận - huyện và thành phố Thủ Đức cách ly với quận - huyện và thành phố Thủ Đức.
Để tiếp tục tăng cường việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 1114/CTHADS-VP ngày 08/7/2021, theo đó yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Bố trí cho công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và chịu trách nhiệm phân công, theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc của công chức, người lao động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường trao đổi thông tin trực tuyến; phân công lãnh đạo, công chức, người lao động trực cơ quan để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có), các công việc có yêu cầu về thời hạn; phân công công chức trực tiếp nhận văn bản đi, đến, bảo vệ cơ quan, đơn vị. Số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan,  đơn vị quyết định và không quá 1/3 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị.
2. Dừng toàn bộ các cuộc họp tại cơ quan không cần thiết, áp dụng các giải pháp họp trực tuyến. Trường hợp cần thiết phải tổ chức các cuộc họp, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.
3. Tạm dừng tiếp công dân, tiếp đương sự, tiếp khách tại trụ sở đơn vị, trừ những trường hợp thật sự cần thiết; tạm dừng nhận trực tiếp đơn yêu cầu Thi hành án và các nội dung khác, thông báo công khai cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: gửi tới cơ quan Thi hành án dân sự thông qua dịch vụ bưu chính, thực hiện nhận và trả kết quả bằng dịch vụ bưu chính công ích qua các chi nhánh Bưu cục (thuộc Bưu điện thành phố) toàn thành phố…có niêm yết thông báo công khai ngay tại cổng đơn vị và bộ phận một cửa, Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự thành phố (đối với Cục THADS thành phố).
4. Chi cục THADS thành phố Thủ Đức, các Chi cục THADS quận, huyện kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch đối với người ra vào trụ sở, vận hành hiệu quả Tổ An toàn COVID-19 của cơ quan mình, chuẩn bị sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó trong trường hợp đơn vị bị cách ly, phong tỏa.
5. Triển khai đến công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc khai báo y tế trước khi vào làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị và vào các địa điểm khác có yêu cầu khai báo y tế tại Hệ thống khai báo y tế điện tử của Thành phố.
6. Duy trì chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo tại các văn bản trước đây, chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Trường hợp không thực hiện nghiêm thì người đứng đầu cấp uỷ và Thủ trưởng đơn vị phải xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.
                                                                                                                                                                                                                              Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: