Sign In

Bộ Tư pháp công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2013

19/09/2015

Bộ Tư pháp công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2013

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 3165/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2013 phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2013 của Ngành Tư pháp.

31/12/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 3165/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2013 phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2013 của Ngành Tư pháp.

Theo đó, 10 sự kiện nổi bật năm 2013 của Ngành Tư pháp như sau:

1. Tổ chức thành công “Ngày Pháp luật” đầu tiên trong toàn quốc

“Ngày Pháp luật” 09/11 đầu tiên trong toàn quốc với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà cao điểm là Lễ công bố “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã được tổ chức thành công, đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược từ xây dựng, hoàn thiện pháp luật sang tổ chức thi hành pháp luật. Đây là thông điệp của Đảng và Nhà nước ta gửi đến toàn dân về ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, đồng thời gửi đến bạn bè thế giới về cam kết quyết tâm xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần củng cố và tạo lập hình ảnh của nước Việt Nam thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

2. Khẳng định công tác tư pháp là nhiệm vụ của Chính phủ, chính quyền địa phương

Lần đầu tiên Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013, với sự tham dự, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự chủ trì, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sự tham gia của Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để đánh giá toàn diện công tác tư pháp đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, của chính quyền, của Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương đối với công tác tư pháp.

3. Tiền đề quan trọng tạo nên bước đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư

 Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 đã tạo tiền đề để tiến hành đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, thể hiện ở việc áp dụng thống nhất, đồng bộ những tiến bộ công nghệ thông tin trong quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu thời gian tới. Việc đề án ra đời và triển khai hiệu quả trên thực tế sẽ giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí; bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân; đồng thời phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển Chính phủ điện tử.

4. Hoàn thiện thể chế và hình thành bộ máy quản lý xử lý vi phạm hành chính thống nhất trong toàn quốc, đưa Luật Xử lý vi phạm hành chính đi vào cuộc sống

Chính phủ trong một năm hoàn thành 50 nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, giảm hơn 70 nghị định so với trước đây, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch, ổn định của hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm Luật Xử lý vi phạm hành chính đi vào cuộc sống và tạo điều kiện cho người dân dễ hiểu, dễ chấp hành pháp luật.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp; các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương” thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc quyết tâm đưa Luật Xử lý vi phạm hành chính đi vào cuộc sống và là cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thống nhất trong toàn quốc, phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật.

5. Công chứng Việt Nam trở thành thành viên của Liên minh công chứng quốc tế

Ngày 09/10/2013, tại Đại hội toàn thể của Liên minh công chứng quốc tế (UINL) được tổ chức tại thành phố Lima, thủ đô Pê-ru, Công chứng Việt nam đã chính thức được kết nạp trở thành thành viên thứ 84 của UINL trước sự chứng kiến của gần 1.000 đại biểu đến từ các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của UINL. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử Công chứng Việt Nam, ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của Công chứng Việt Nam trong những năm vừa qua, đặc biệt là việc Việt Nam thực hiện thành công chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng. Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của UINL cũng góp phần nâng cao vị thế của Công chứng Việt Nam trên trường quốc tế và là cơ hội để xây dựng, phát triển bền vững nghề công chứng tại Việt Nam.

6. Công nhận “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự” và “Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam”

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự” và ngày 10/10 hàng năm là “Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam” là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển công tác thi hành án dân sự và nghề luật sư, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của hai lĩnh vực này đối với xã hội. Đây là dịp để ôn lại truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mới để tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự, phát triển bền vững nghề luật sư, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp.

 7. Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự được ký kết, tạo cơ sở phát triển bền vững công tác này

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo đầu ngành các Bộ, ngành: Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, bảo đảm sự thống nhất chỉ đạo của các ngành từ Trung ương đến các địa phương. Một phần quan trọng nhờ có sự tăng cường phối hợp liên ngành ở cả ba cấp, kết quả thi hành án dân sự năm 2013 tăng 97.691 việc (24,71%) so với cùng kỳ năm 2012 và 18.620 tỷ 438 triệu 46 nghìn đồng (180%) so với cùng kỳ năm 2012, tiếp tục đưa công tác thi hành án dân sự phát triển một cách bền vững.

8. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp tiếp tục tăng cường, mở rộng

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp tiếp tục được tăng cường, mở rộng theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ. Các nhiệm vụ mới được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp  như quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, là cơ quan đầu mối quốc gia thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, là đại diện pháp lý của Chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, tạo tiền đề cho sự phát triển của Bộ và Ngành Tư pháp với diện mạo mới, đồng thời khẳng định sự tin tưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với Ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

9. Quốc hội thông qua Luật hòa giải ở cơ sở

Luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5  ngày 20/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Luật được ban hành tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, hỗ trợ và tạo các điều kiện thuận lợi về cơ chế và vật chất để tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát triển, không ngừng làm đậm thêm tính nhân văn, vì mọi người và trên cơ sở tình người của công tác hòa giải ở cơ sở - truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, phát huy dân chủ trong cộng đồng dân cư; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở; giảm bớt các vụ, việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

10. Công tác đào tạo cán bộ pháp luật và các chức danh tư pháp có bước phát triển quan trọng

Cùng với việc hoàn thành hai công trình tòa nhà A Đại học Luật Hà Nội và trụ sở cơ quan mới của Học viện Tư pháp với công năng hiện đại, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, tư pháp, Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” và Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong các ngày 05/4/2013, 08/11/2013, với mục tiêu đến năm 2020, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, là dấu mốc quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp của đất nước.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: