Sign In

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025

23/05/2023

     Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025
     
     Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TXU, ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Thị ủy Duyên Hải “Về tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ các cấp trong thị xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025”;
     Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nữa nhiệm kỳ còn lại. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải. Ngày 18/5/2023 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải nhiệm kỳ 2020-2025.


 
     Hội nghị đã thảo luận về những kết quả đạt được, những mặc hạn chế đề từ đó đề ra mục tiêu, giải pháp để lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
     Qua một buổi làm việc khẩn trương và trách nhiệm thay mặt chi bộ đồng chí Nguyễn Văn Dương, Bí thư chi bộ kết luận:
      Một là, sau hội nghị này, chi bộ sẽ xây dựng kế hoạch thật cụ thể, có phân công nhiệm vụ rõ ràng, giải pháp thiết thực để tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua sơ kết đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và hằng năm của chi bộ. Kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng cấp trên theo quy định; tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định,…đúng theo chỉ đạo.
     Hai là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch số 59-KH/TXU, ngày 24/2/2022 của Thị ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; thường xuyên nhận diện các biểu hiện suy thoái mới phát sinh và khắc phục triệt để những biểu hiện suy thoái.
     Ba là, thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hằng năm; duy trì, nâng chất các mô hình hiệu quả về học tập và làm theo Bác; đăng ký, xây dựng các mô hình mới đạt hiệu quả để nhân rộng. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch số 65-KH/TXU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.
     Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội để lãnh, chỉ đạo. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề hằng quí. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ; sắp xếp, bố trí, phân công cán bộ, công chức đúng theo chuyên môn và sở trường công tác. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định; kịp thời xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.
     Năm là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, các quy định của Đảng; thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, nhắc nhở đối với cán bộ, công chức. Nêu cao vai trò của tập thể, phát huy trách nhiệm của cá nhân, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, tính năng động, sáng tạo, quyết liệt của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu chi bộ, cơ quan trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên nắm tình hình, những khó khăn, bức xúc để chỉ đạo được kịp thời.

Theo Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: