Sign In

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Trà Vinh

25/02/2019

Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết, các thủ tục trong lĩnh vực Thi hành án dân sự qua dịch vụ Bưu điện.
Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh - Bưu điện tỉnh Trà Vinh:
Ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết, các thủ tục trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.
Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết, các thủ tục trong lĩnh vực Thi hành án dân sự qua dịch vụ Bưu điện.
Theo thỏa thuận hợp tác, việc tiếp nhận hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án như: xác nhận kết quả thi hành án; Quyết định thi hành án theo yêu cầu; thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án..., được thực hiện tại các điểm của Bưu điện trong toàn tỉnh Trà Vinh và cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh Trà Vinh theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, người dân. chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết phải đảm bảo an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn hồ sơ, đúng thời gian theo quy định, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho cơ quan Thi hành án thực hiện nhiệm vụ.
Bưu điện tỉnh Trà Vinh sẽ đáp ứng các dịch vụ và phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh trà Vinh; nhận kết quả giải quyết từ các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết giữa cơ quan Thi hành án và tổ chức, doanh nghiệp người dân và ngược lại;
Ngoài ra, hai bên sẽ thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác, bao gồm: Chuyển phát các công văn, tài liệu từ cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc; phối hợp xây dựng, triển khai chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành án và hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thi hành án dân sự trên cơ sở khai thác thế mạnh, sử dụng lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành, cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống khách hàng và đối tác khác của mỗi bên.
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh và Bưu điện tỉnh Trà Vinh thuộc chương trình triển khai hợp tác thỏa thuận khung giữa Tổng cục THADS và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016  của Thủ tướng Chính phủ, thỏa thuận ký kết nhằm phát huy hiệu quả, mạng lưới Bưu chính công cộng để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước; phát huy thế mạnh, hỗ trợ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hoạt động của mỗi bên, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội, cho đất nước... 
 


Theo VP CỤC THADS

Các tin đã đưa ngày: