Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

17/05/2021

I. CỤC TRƯỞNG 

- Đ/c Nguyễn Tuyên

II. PHÓ CỤC TRƯỞNG 

- Đ/c Phan Thị Mai Thảo

- Đ/c Trần Quang Hưng

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Thu Huyền

- Đ/c Nguyễn Hoàng Minh

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

TRƯỞNG PHÒNGPHÓ PHÒNG

- Đ/c Trịnh Thị Nam

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ

TRƯỞNG PHÒNG

- Đ/c Phạm Thị Linh Điệp

PHÓ PHÒNG

- Đ/c Lâm Văn Chiến

4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

TRƯỞNG PHÒNG

- Đ/c Trần Kim Sơn

PHÓ PHÒNG

- Đ/c Vũ Hồng Quân 

07 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC

- Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang (Chi Cục trưởng đ/c Trần Hữu Cường)

- Chi cục THADS huyện Yên Sơn (Chi Cục trưởng đ/c Ứng Anh Tuấn)

- Chi cục THADS huyện Sơn Dương (Chi Cục trưởng đ/c  Nguyễn Thanh Bình)

- Chi cục THADS huyện Hàm Yên (Chi Cục trưởng đ/c Trương Thành Thuỷ)

- Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa (Chi Cục trưởng đ/c Cao Trọng Thuỷ)

- Chi cục THADS huyện Na Hang (Chi Cục trưởng đ/c Bàn Văn Thịnh)

- Chi cục THADS huyện Lâm Bình (Chi Cục trưởng đ/c Hoàng Anh Tuấn)