Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

01/06/2015

I. CỤC TRƯỞNG 

- Đ/c Nguyễn Tuyên

II. PHÓ CỤC TRƯỞNG 

- Đ/c Nguyễn Văn Quế
- Đ/c Hứa Đức Hạnh

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Phan Thị Mai Thảo

CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

- Đ/c Hoàng Anh Tuấn

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

TRƯỞNG PHÒNG

- Đ/c Ứng Anh Tuấn

CÁC PHÓ PHÒNG

- Đ/c Trịnh Thị Nam

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ

TRƯỞNG PHÒNG

- Đ/c Phạm Thị Linh Điệp

CÁC PHÓ PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Ngọc Đắc
- Đ/c Hoàng Quang Hà

4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

TRƯỞNG PHÒNG

- Đ/c Trần Kim Sơn

PHÓ PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Thu Huyền 

07 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC

- Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang
- Chi cục THADS huyện Yên Sơn
- Chi cục THADS huyện Sơn Dương
- Chi cục THADS huyện Hàm Yên
- Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa
- Chi cục THADS huyện Na Hang
- Chi cục THADS huyện Lâm Bình