Sign In

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

Hoạt động của Cục

Triển khai thực hiện Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phòng, chống dịch COVID-19

25/10/2021

Thực hiện Công văn số 3973/UBND-THVX ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ; Công văn số 3981/UBND-THVX ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch...

Yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

25/10/2021

Không ngừng đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, tổ chức mộ máy các cơ quan nhà nước riêng là chủ trương đúng đắn, xuyên suốt đã được đề ra trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng và trong quy định...