Sign In

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề quý II/2023 về thực hiện chuyển đổi số tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan tại xã Yên Lập

30/05/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, vừa qua Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang, Phòng Tư pháp huyện, Hội Luật gia huyện Chiêm...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề quý II/2023 về thực hiện chuyển đổi số tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

29/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/CB ngày 05/01/2023 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023, sáng ngày 29/5/2023 Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cho toàn thể đảng viên chi bộ sinh hoạt chuyên đề quý II về...

Quy định hiện hành của pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật khác có liên quan đến án tín dụng ngân hàng

10/05/2023

Thi hành án dân sự là hoạt động nhằm đưa bản án, quyết định ra thi hành trên thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Nằm...

Triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID trong hệ thống THADS

10/05/2023

Ngày 11/4/2023, Bộ Công an đã có Văn bản số 1101/BCA-QLHC về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID. Trên cơ sở đó, ngày 25/4/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 1252/TCTHADS-NV3 về việc triển khai sử dụng thông...