Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

31/12/2021

Thực hiện Thông  báo số 147-TB/TU ngày 10/10/2021 của Thành uỷ về việc phân công chi bộ, đảng bộ cơ sở vận động đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tri- xã hội cấp thành...