Sign In

Một số khó khăn trong công tác biên chế hiện nay (16/04/2024)

Thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) là hoạt động do Nhà nước tổ chức thực hiện, là khâu cuối cùng của quá trình tố tụng, có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm pháp quyền, thực thi công lý, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ luật, kỷ cương, ổn định; giải phóng tối đa các nguồn lực, thúc đẩy, khơi thông, phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nợ xấu, mở rộng hoạt động tín dụng, ngân hàng; nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài.

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (20/03/2024)

Ngày 06/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024). Theo đó, quy định tiêu chuẩn chung và quy định tiêu chuẩn riêng đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý.

Nghiên cứu về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ (20/03/2024)

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản xác định rõ chủ trương, định hướng, các giải pháp thực hiện như: Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và nhiều chủ trương quan trọng khác. 

Nghiên cứu, xác định đúng bản chất của biện pháp bảo đảm thi hành án là biện pháp có tính chất khẩn cấp và tạm thời. Đề xuất hoàn thiện quy định về khái niệm, trình tự, thủ tục thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án (19/02/2024)

Hiện nay, nước ta đang xây dựng và phát triển một nền kinh tế thị trường lành mạnh có sự hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, các giao dịch thương mại, dân sự ngày càng đa dạng và sôi động. Quá trình chuyển dịch tài sản diễn ra rất nhanh chóng đôi khi chỉ là cái “nhấp chuột” và không bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, do đó, để giám sát được quá trình này cũng là vấn đề khá phức tạp. Mặt khác, các đương sự trong vụ việc thi hành án thường không tự nguyện thi hành án, có tâm lý chây ỳ, trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định nên rất dễ dẫn đến những hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản nhằm làm mất đi điều kiện thi hành án. Để ngăn chặn, cơ quan thi hành án dân sự cần áp dụng các biện pháp phù hợp, có thể là biện pháp bảo đảm thi hành án cũng có thể là biện pháp cưỡng chế thi hành án. 

Nhận diện một số biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hệ thống THADS, nguyên nhân và giải pháp (09/01/2024)

Trong thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) luôn nỗ lực, cố gắng, chủ động thực hiện công việc được giao, sáng tạo, đổi mới, vận dụng nhiều cách làm hay, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, hoàn thiện kỹ năng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cá biệt có lúc, có nơi, có việc, một số công chức còn có biểu hiện, dấu hiệu né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm được nhận diện qua một số biểu hiện như sau:

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự nhằm rút ngắn thời gian tổ chức, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (16/12/2023)

1. Khó khăn, vướng mắc, bất cập của quy định pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục thi hành án ảnh hưởng tới thời gian tổ chức thi hành án, chi phí thi hành án dân sự tại Việt Nam

Một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong Hệ thống Thi hành án dân sự (22/11/2023)

Thời gian qua, Tổng cục (Thi hành án dân sự) THADS cùng các cơ quan THADS địa phương thường xuyên, tích cực, chủ động, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công tác tổ chức cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính thông qua việc ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt theo chuyên đề và lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp giao ban, tổng kết công tác 6 tháng, hàng năm của đơn vị. Qua đó, nhìn chung đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thống nhất hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ trong hệ thống tổ chức THADS.

Thực trạng công tác thi hành bản án, quyết định kinh doanh, thương mại mà bên phải thi hành án là Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay (20/09/2023)

Thi hành án dân sự là hoạt động nhằm đưa bản án, quyết định ra thi hành trên thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Nằm trong yêu cầu chung đó, công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực thực tế của các bản án, quyết định này; qua đó góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp và thực thi giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại.
Các tin đã đưa ngày: