Sign In

Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

24/09/2021

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng… Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ); Quyết định 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đấy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Phát động, triển khai có hiệu quả Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức.

Kế hoạch được triển khai ở tất cả các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh. Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó đối tượng dự thi bắt buộc là công chức, người lao động Ngành Thanh tra.

Nội dung, hình thức, cơ cấu giải thưởng, thời gian tổ chức được thực hiện theo Quyết định 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Trong đó lưu ý một số nội dung cụ thể sau:

Nội dung là các kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng… Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

Hình thức thi: Bộ câu hỏi đề thi được đăng tải trên Cổng, Trang Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Báo Thanh tra, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận.

Bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14). Các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm.

Về thời gian, địa chỉ nhận bài thi: Người tham dự gửi bài dự thi về Thanh tra tỉnh, số 158, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến hết ngày 10/10/2021.

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang gửi bài dự thi của các cá nhân tham dự về Ban Tổ chức Cuộc thi, địa chỉ: Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15/10/2021.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi, trong đó: Mỗi sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm có từ 70% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức người lao động tham dự Cuộc thi; Ngành Thanh tra: 100% công chức, người lao động tham dự Cuộc thi.

Kế hoạch cụ thể tại file đính kèm:

Nguồn: tuyenquang.gov.vn

 

File đính kèm: Kích chuột để tài về

 

Các tin đã đưa ngày: