Sign In

Quyết định - Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028" - 727/QĐ-TCTHADS ngày 27/7/2023 - Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp)

01/08/2023

- Tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ Tổng cục Thi hành án dân sự được giao tại Quyết định số 870/QĐ-BTP ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028” của Bộ Tư pháp.
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự (THADS), pháp luật khác có liên quan.
- Nâng cao hiệu lực của hệ thống cơ quan THADS, đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thi hành án KDTM; kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án KDTM có điều kiện thi hành; có giải pháp phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ý, không chấp hành bản án KDTM.
- Công khai, minh bạch quy trình THADS, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân trong việc tuân thủ pháp luật về chấp hành các bản án, quyết định KDTM.
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: