Sign In

CỤC THADS TỈNH BẮC GIANG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHI TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016

26/02/2016

CỤC THADS TỈNH BẮC GIANG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO  THỰC HIỆN CHI TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016
Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác THADS năm 2016 của Cục THADS tỉnh đã được Tổng cục THADS phê duyệt; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 19/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2016; Công văn số 204/TCTHADS-VP ngày 21/01/2016 của Tổng cục thi hành án dân sự, về việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm; Kế hoạch số 355/KH-BCĐ ngày 18/02/2016 của Ban chỉ đạo THADS tỉnh Bắc Giang, ngày 23/02/2016 Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác THADS 04 tháng đầu năm 2016 và triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, Kế hoạch tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2016. Tham dự Hội nghị gồm các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký của Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
 
Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình kết quả công tác THADS, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tổng cục, Kế hoạch của Ban chỉ đạo, Kế hoạch của Cục THADS tỉnh về việc tổ chức thực hiện đợt thi hành án cao điểm năm 2016. Qua báo cáo tổng hợp về kết quả thi hành án dân sự 04 tháng đầu năm của Cục và các Chi cục trực thuộc cho thấy kết quả thi hành về việc và tiền đều đạt được thấp hơn so với cùng kỳ của năm trước, nhất là tỷ lệ về giá trị. Nguyên nhân do các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng có giá trị lớn nhưng tài sản khó xử lý hoặc có tranh chấp, khiếu kiện, trong đó có nhiều vụ việc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.
Về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, qua đó đã tạo sự chuyển biến lớn trong toàn ngành nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có văn bản chỉ đạo các cấp các ngành trfieenr khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.
Về Kế hoạch thực hiện đợt THADS cao điểm năm 2016: Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, Chi cục THADS các huyện, thành phố đã tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS cấp huyện ban hành Kế hoạch thực hiện đợt thi hành án cao điểm ở địa phương, theo đó đợt thi hành án cao điểm nhằm đạt được mục đích, yêu cầu đã được đề ra: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài; các vụ việc có giá trị lớn liên quan đến tín dụng ngân hàng theo kế hoạch của toàn ngành sẽ tập trung giải quyết trong đợt 1. Tại Hội nghị, các Chi cục trưởng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Cục đã trao đổi, cho ý kiến, phương án giải quyết dứt điểm từng vụ việc cụ thể cũng như giải đáp các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các Chi cục nêu ra.
Kết luận Hội nghị, đồng chỉ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hoàng Kim Kiên đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, rà soát các vụ việc có điều kiện thi hành, triển khai các biên pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi hành án; các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự không tự nguyện thì kiên quyết cưỡng chế theo quy định pháp luật. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Về tổ chức thực hiện đợt thi hành án cao điểm năm 2016, yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phân công Chấp hành viên có kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm trong đợt 1 những vụ việc có giá trị lớn liên quan đến tín dụng ngân hàng. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đia phương, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành liên quan để tổ chức có hiệu quả đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2016.
Về triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã yêu cầu Chi cục THADS các huyện, thành phố trên cơ sở Kế hoạch của Ban chỉ đạo THADS tỉnh, tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS cấp huyện xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo THADS cấp huyện năm 2016. Trong đó cần rà soát những vụ việc khó khăn, phức tạp để trình Ban chỉ đạo THADS cấp huyện cho ý kiến chỉ đạo giải quyết;  những khó khăn vướng mắc không thuộc thẩm quyền cấp huyện, yêu cầu báo cáo Cục THADS tỉnh để trình Ban chỉ đạo THADS tỉnh bàn biện pháp giải quyết.
Kết thúc Hội nghị, Chi cục THADS các huyện, thành phố đều phát biểu ý kiến sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2016.
Nguyễn Minh Hoàng – Phòng Nghiệp vụ Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: