Sign In

17 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực THADS được sửa đổi, bổ sung

09/06/2020

Ngày 01/6/2020, Bộ trưởng trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1328/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Theo đó, cấp tỉnh có 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bao gồm: (1) Yêu cầu thi hành án dân sự; (2) Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án; (3) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; (4) Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án; (5) Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; (6) Xác nhận kết quả thi hành án; (7) Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự; (8) Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1); (9) Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 2).
Cấp huyện có 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bao gồm: (1) Yêu cầu thi hành án dân sự; (2) Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án; (3) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; (4) Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án; (5) Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; (6) Xác nhận kết quả thi hành án; (7) Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự; (8) Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự.
Bên cạnh đó, Quyết định số 1328/QĐ-BTP đã quy định nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính, như: trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính…  
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020, thay thế Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực THADS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp và Quyết định số 767/QĐ-BTP ngày 01/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực THADS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp./.
Nguyễn Hiên- Văn phòng Cục THADS tỉnh Bắc Giang

Các tin đã đưa ngày: