Sign In

Phát động Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự

25/08/2023

BẮC GIANG - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2387-CV/BCĐ về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành văn bản triển khai Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; tổ chức phát động, quán triệt, tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi bằng hình thức phù hợp.
UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt banner về Cuộc thi và đăng tải, phổ biến rộng rãi Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng (địa chỉ truy cập lấy các văn bản của Cuộc thi trong chuyên mục: Cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự" tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang ) để tuyên truyền thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
Sưu tầm


Theo baobacgiang.com.vn

Các tin đã đưa ngày: