Sign In

Mô hình Thi hành án dân sự cao điểm - Thực tiễn tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Long

28/09/2023

Mô hình Thi hành án dân sự cao điểm - Thực tiễn tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Long      Mô hình Thi hành án dân sự cao điểm - Thực tiễn tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Long
          Ngày 26/6/2023, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phước Long ban hành Kế hoạch số 308/KH-CCTHADS về việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2023 (thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2023 đến ngày 30/9/2023). Mặc dù, việc thực hiện mô hình THADS cao điểm đã được đơn vị triển khai từ những năm trước đây, tuy nhiên năm 2023 đơn vị đã xây dựng, hoàn thiện mới kế hoạch theo định hướng thiết lập mô hình THADS cao điểm phù hợp với tình hình tại đơn vị. Mô hình THADS cao điểm mà đơn vị xây dựng tập trung, chú trọng trách nhiệm của Chấp hành viên và vai trò phối hợp của địa phương với thành phần có liên quan. Cụ thể, dựa trên nguồn lực tại chỗ và nguồn lực do Cục tăng cường đơn vị đã thành lập 03 Tổ công tác nghiệp vụ thi hành án do các Chấp hành viên phụ trách địa bàn giải quyết án làm Tổ trưởng và mời tham gia phối hợp thành viên của Cục THADS tỉnh, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn. Chấp hành viên phụ trách phân công làm Tổ trưởng có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch giải quyết án từng vụ việc và tổ chức hội ý, trao đổi bước đầu về định hướng giải quyết vụ việc với địa phương, các thành viên tham gia đoàn để thống nhất về phương thức tiếp cận, phân công vai trò, nhiệm vụ trong phối hợp giải quyết từng vụ việc cụ thể. 
 

Chấp hành viên đang triển khai với Ủy ban nhân dân xã Phước Long về Kế hoạch thực hiện đợt THADS cao điểm
 
          Nội dung chính của đợt THADS cao điểm nhằm tập trung phối hợp, thực hiện có hiệu quả các nhóm công việc như: Thực hiện rà soát, xác minh, phân loại án; Công tác xét miễn, giảm thi hành án; Rà soát đối với các loại việc hoàn trả dự nộp, tiêu hủy tang vật, tài sản sung công; Rà soát đối với các vụ việc đã ban hành quyết định cưỡng chế,... Sau hơn 02 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm giải quyết án năm 2023, Chi cục đã tập trung lực lượng tổ chức rà soát, phân loại 420 hồ sơ thi hành án, trong đó thi hành xong 39 việc, đình chỉ 02 việc, lập hồ sơ xét miễn, giảm 19 việc (trog đó đề nghị xét miễn 17 việc, xét giảm 02 việc).
Qua kết quả trên đã phản ánh hiệu quả tích cực của đợt thi hành án dân sự cao điểm. Theo đó, việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm góp phần tích cực vào giải quyết dứt điểm một số công việc trong công tác THADS và đã tạo sự chuyển biến rõ nét về kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2023 của đơn vị. Tuy nhiên, qua quá trình tổng kết đánh giá tính hiệu quả của mô hình THADS cao điểm tại đơn vị, Chi cục nhận thấy một số vấn đề cần lưu ý đối với việc tổ chức đợt THADS cao điểm gắn với thực tiễn đơn vị như sau:
          1. Thời gian thực hiện đợt thi hành án dân sự cao điểm:
         Việc thực hiện đợt THADS cao điểm được đơn vị đề ra với mục đích chính nhằm tập trung toàn lực để giải quyết dứt điểm các công việc trong hoạt động thi hành án. Cho nên, việc tổ chức đợt THADS cao điểm cần có khoảng thời gian hợp lý để đơn vị chủ động trong việc phân chia, sắp xếp các công việc, phần nào tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, do điều kiện về nhân sự tại đơn vị không đảm bảo, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch nên đợt THADS cao điểm được diễn ra trong các tháng cuối năm nghiệp vụ 2023 dẫn đến đơn vị bị động trong một số công việc, không đảm bảo yêu cầu. Ngoài ra việc triển khai thực hiện tất cả nhiệm vụ được đơn vị tập trung vào đợt THADS cao điểm dẫn đến tình trạng quá tải công việc. Do đó, trong các năm tiếp theo đơn vị sẽ đánh giá để điều chỉnh thời gian thực hiện đợt THADS cao điểm và có sự phần chia nhiều đợt, cũng như xác định nhiệm vụ trọng tâm cho từng đợt. Nếu đảm bảo thêm điều kiện đó, thì việc thực hiện các công việc đề ra trong đợt THADS cao điểm được đảm bảo cả về mặt chất lượng cũng như tiến độ thực hiện.
          2. Công tác chuẩn bị cho đợt THADS cao điểm
          Như đã đề cập, việc thiết lập mô hình THADS cao điểm được xây dựng gắn với trách nhiệm chính của Chấp hành viên và xác định, Chấp hành viên là trụ cột chính trong các hoạt động của đợt THADS cao điểm. Do đó, ngoài việc xây dựng Kế hoạch giải quyết án của từng vụ việc sát với điều kiện thực tế, Chấp hành viên cần nghiên cứu, chuẩn bị và định hướng phân công trách nhiệm, sự phối hợp của các thành viên tham gia cũng như việc sắp xếp, di chuyển tác nghiệp đối với các địa bàn đảm bảo việc tiết kiệm thời gian, kinh phí,…  Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức đợt THADS nhận thấy Chấp hành viên vẫn chưa chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai các hoạt động THADS cao điểm trên thực tế. Do đó, trong các năm tiếp theo đơn vị xác định việc xây dựng Kế hoạch giải quyết án cho đợt THADS cao điểm đóng vai trò quan trọng và song hành với các Kế hoạch công tác của Chấp hành viên. Ngoài ra, Chấp hành viên cần xây dựng phương án, xác định  vai trò phối hợp với các thành viên của Tổ công tác.
          3. Kinh phí cho hoạt động THADS cao điểm:
          Hoạt động THADS cao điểm được đề ra mang tính chất toàn diện, tổng thể và có sự huy động lực lượng của đơn vị cũng như sự tham gia phối hợp của các đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, hiện nay chưa có khoản kinh phí độc lập cho hoạt động này mà nguồn kinh phí thanh toán được thực hiện theo chế độ công tác phí của cá nhân tham gia công tác. Do đó, trong thẩm quyền được giao đơn vị sẽ nghiên cứu để thiết lập, phân bổ nguồn kinh phí cho hoạt động này và đề xuất cơ quan có thẩm quyền, địa phương có sự hỗ trợ cho hoạt động THADS cao điểm tại đơn vị. 
Nhận thấy việc xây dựng mô hình THADS theo đúng yêu cầu, thực tiễn của đơn vị, địa phương sẽ phát huy vai trò của từng cá nhân có liên quan, nhất là Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án. Đồng thời, đây được xem là mô hình thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ THADS, có thể nghiên cứu để mở rộng, tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

 


Theo Chi cục THADS huyện Phước Long

Các tin đã đưa ngày: