Sign In

Công văn triển khai Trang thông tin điện tử và công khai thông tin của người phải thi hành chưa có điều kiện thi hành

24/08/2015

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
         
Số:           /CV-CTHA
 
V/v Triển khai Trang thông tin điện tử và công khai thông tin của người phải thi hành chưa có điều kiện thi hành
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Bắc Ninh, ngày 21  tháng 8  năm 2015
  
           
 
  Kính gửi:  Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh
 
 
         Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết. Trong bối cảnh hiện nay, đây là một trong những nội dung mà Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự rất quan tâm chỉ đạo. Ngày 22/12/2014, Bộ Tư pháp đã có quyết định số 3416/QĐ-BTP ban hành đề án " Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020". Để triển khai thực hiện Đề án nêu trên trong việc sử dụng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử và đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án theo quy định. Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Bắc Ninh yêu cầu:
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố, nghiêm túc  chỉ đạo, triển khai các đồng chí Chấp hành viên kiểm tra, rà soát Hồ sơ thi hành án đốí với  người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch thông tin; quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức quan tâm và không để xảy ra việc khiếu nại tố cáo đối với các thông tin được đăng tải. (Gửi kèm theo mẫu Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành) gửi file mềm về hòm thư điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh: bacninh@moj.gov.vn hoặc cuongvm.bnh@moj.gov.vn trước ngày 25/8/2015 để đăng tải lên trang thông tin điện tử. Quá thời hạn ngày 25/8/2015 đơn vị chưa gửi danh sách về Cục thi hành án dân sự tỉnh sẽ bị xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Chi cục trưởng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-Tổng Cục THADS (Báo cáo)
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn(Th/h)
- Lưu VT.
CỤC TRƯỞNG
 
Đã ký
Nguyễn An Ly
Các tin đã đưa ngày: