Sign In

Các cơ quan THADS Bình Định: Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2023

08/11/2023

            Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11/2023), trên cơ sở kế hoạch công tác thi hành án dân sự (THADS), Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2023 của ngành và của UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc ban hành và triển khai Kế hoạch công tác PBGDPL trong Hệ thống THADS tỉnh; chú trọng tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật cho công chức và người lao động, nhất là các quy định mới có liên quan trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC); phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là khi tổ chức thi hành án dân sự đối với các vụ việc có vướng mắc, khó khăn, vụ việc có nhiều người phải thi hành án, được thi hành án hoặc các vụ việc có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

            Trong năm, nhiều văn bản pháp luật được Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện trong Hệ thống THADS tỉnh, trong đó tập trung đi sâu phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác THADS, như: Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014, năm 2022; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng trong Bộ, ngành Tư pháp; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ, ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026; Chương trình công tác trong tâm năm 2023 trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của Bộ Tư pháp; Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự; Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cưỡng lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tư pháp .v.v...

 

Cục THADS tỉnh hội nghị tập huấn
và triển khai các văn bản pháp luật về THADS

            Trong hoạt động thi hành án dân sự, còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động tiếp công dân, trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân, công tác tiếp nhận yêu cầu thi hành án đã tuyên truyền, giải thích quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan theo bản án, quyết định của Tòa án. Thông qua việc tổ chức thi hành án tại cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, cơ quan THADS phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, giải thích các qui định pháp luật liên quan đến các quyền và nghĩa vụ về thi hành án dân sự, tạo sự đồng thuận để đối tượng THA tự nguyện thực hiện bản án, quyết định của Tòa án.

            Thông qua các Trang thông tin điện tử của Cục, Cổng Thông tin của Tổng cục THADS, của Bộ Tư pháp, Báo Bình Định, Báo Pháp luật Việt Nam tham gia đăng các tin, bài viết để thông tin về các hoạt động thi hành án dân sự của địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành; những thuận lợi, khó khăn và những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân; mở chuyên mục, tiếp nhận các tin, bài viết hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đăng trên Trang Thông tin điện tử Cục THADS tỉnh. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cũng đã tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam bằng các câu khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.v.v..
                                                                                    Công Hoàng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: