Từ khóa
Ngày ban hành
 • Thông tư 01/2016/TT-BTP

  Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

  01/02/2016

  16/03/2016

 • Thông tư 08/2015/TT-BTP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  26/06/2015

  01/10/2015

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 09/2015/TT-BTP

  Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

  26/06/2015

  10/08/2015

 • Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH

  Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  02/02/2015

  20/03/2015

 • Thông tư 01/2013/TT-BTP

  Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  03/01/2013

  20/02/2013

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 13/2012/TT-BTP

  Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

  26/11/2012

  15/01/2013

 • Thông tư 09/2012/TT-BTP

  Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự

  01/09/2012

  15/10/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP

  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

  19/12/2011

  10/02/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  15/12/2011

  30/01/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 22/2011/TT-BTP

  Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

  02/12/2011

  20/01/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC

  Hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự

  11/07/2011

  30/09/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 09/2011/TT-BTP

  Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

  30/05/2011

  15/07/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-BNV-BTP

  Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

  15/04/2011

  01/06/2011

 • Thông tư 01/2011/TT-BTP

  Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

  10/01/2011

  25/02/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 05/2011/TT-BTP

  Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  16/02/2011

  20/04/2011

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 03/2011/TT-BTP

  Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  17/01/2011

  08/03/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT-BQP-BTP

  Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

  19/10/2010

  03/12/2010

 • Thông tư 22/2010/TT-BTP

  Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

  06/12/2010

  01/03/2011

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 10/2010/TT-BNV

  Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự

  28/10/2010

  15/12/2010

 • Thông tư 17/2010/TT-BTP

  Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  11/10/2010

  01/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ