Sign In

Khối Thi đua 9 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

28/03/2023

Khối Thi đua 9 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023
Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Quy chế về tổ chức, hoạt động của Khối Thi đua 9, ngày 24/3/2023, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, Khối Thi đua 9 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối, phát động phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (Khối trưởng).
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Minh Thư – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Đạt – Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Khối phó), đại diện Lãnh đạo và cán bộ, công chức, chiến sỹ theo dõi công tác thi đua khen thưởng của các thành viên Khối thi đua 9 (Trại giam Huy Khiêm, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh).
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Khối trưởng thông qua Kế hoạch số 48/KH-KTĐ9 ngày 22/02/2023 của Khối Thi đua 9 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Quy chế số 01/QC-KTĐ 9 ngày 02/3/2023 của Khối Thi đua 9 về tổ chức, hoạt động của Khối Thi đua 9.

Thay mặt Khối thi đua 9, đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Đạt - Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức đã phát động thi đua năm 2023, gồm 08 nội dung như sau:
Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Hai là, xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị bằng các biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức và trước thời hạn các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của các sở, ngành.
Ba là tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức Bình Thuận thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương Bình Thuận”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí”,… Thường xuyên duy trì chế độ kiểm tra, hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chế độ chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Bốn là, tập trung xây dựng chính quyền số, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai minh bạch. Phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải thiện nâng cao các chỉ số: PAR INDEX, PAPI, SIPAS giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đưa vào sử dụng khai thác đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh số hóa các hồ sơ, thủ tục hành chính, nhất là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hộ tịch, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến…
Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tiếp nhận giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.
Sáu là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đảm bảo việc khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; những nhiệm vụ, mục tiêu khó của cơ quan, đơn vị. Đề cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và kết quả khen thưởng của từng cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân là công chức chuyên môn, nghiệp vụ, người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản…
Bảy là, triển khai thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nhân rộng các công trình trồng cây xanh trong các Khối Thi đua thuộc các cơ quan cấp tỉnh giai đoạn 2023 – 2025; Hoàn thành ít nhất 02 công trình trồng cây xanh (mỗi công trình trồng tối thiểu 1.000 cây).
Cuối cùng, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; Thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.
Hội nghị đã chứng kiến các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua với nhau.

Kết thúc Hội nghị, Khối trưởng mong muốn, đề nghị các thành viên Khối, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2023./.
Thanh Tường
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: