Sign In

THỰC TRANG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU

14/12/2016

THỰC TRANG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU
      Công tác tổ chức cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức nói chung và cơ quan THADS nói riêng. Do đó  trong nhiều năm qua Cục THADS tỉnh Cà Mau rất quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần rất lớn trong quá trình thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
       Trên cơ sở xác định công tác tổ chức cán bộ phải “đi trước một bước”, năm 2016, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu lãnh đạo Cục THADS triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc Cục, các cơ quan THADS trong tỉnh, xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng theo chỉ tiêu biên chế, bảo đảm về chất lượng để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao hàng năm.
       Năm 2016, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu lãnh đạo Cục THADS xây dựng Đề án tinh giản biên chế, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, hướng dẫn và thực hiện việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.
       Về tổ chức, bộ máy: các cơ quan THADS tỉnh tiếp tục kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện kịp thời, đúng quy định.        Trong năm, đã tham mưu cho Tổng cục điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 01 Chi cục trưởng đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ, luân chuyển và bổ nhiệm 01 đ/c Chi cục trưởng. Cục trưởng đã  thực hiện việc điều động và luân chuyển 02 đ/c phó Chi cục trưởng, chuyển đổi vị trí công tác của 10 đ/c là Chấp hành viên, Thư ký THADS và chuyên viên pháp lý....
       Các mặt công tác khác như: bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức đã được thực hiện theo phân cấp, bảo đảm tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Trong năm đã thực hiện quy trình bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cho 10 đ/c giữ chức vụ lãnh đạo; đào tạo, bồi dưỡng 40 lượt công chức; đề nghị Tổng cục giải quyết 01 trường hợp tin giảm biên chế.
       Công tác đánh giá và phân loại công chức được thực hiện thực đúng nguyên tắc, đúng quy định, kết quả đánh giá, phân loại làm căn cứ để xét khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch...
       Kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trong các cơ quan THADS tiếp tục được tăng cường. Các cơ quan THADS đã triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS.
       Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổ chức cán bộ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau còn có những tồn tại, hạn chế như:
     Lãnh đạo một vài đơn vị chưa quan tâm chú trọng nhiều, vai trò tập thể lãnh đạo ở một vài đơn vị chưa được phát huy, chưa có sự gắn kết và chưa tìm được tiếng nói chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tổ chức cán bộ.
       Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức và người lao động chưa sâu sát; kỷ cương, kỷ luật đối với công chức trong tác phong sinh hoạt đến thực thi nhiệm vụ chưa nghiêm.
       Công tác quy hoạch cán bộ vẫn chưa được Chi ủy và lãnh đạo các đơn vị quan tâm đúng mức, việc rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm thực hiện chưa đảm bảo về thời gian, một số đơn vị chưa tranh thủ được sự quan tâm của cấp ủy địa phương trong việc hiệp y danh sách theo quy định, nguồn cán bộ quy hoạch còn khép kín trong nội bộ ngành; vẫn còn tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, quản lý khi biến động về nhân sự.
       Việc xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ thời gian qua còn mang tính chấp vá chưa đảm bảo tính chiến lược lâu dài để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng và có khả năng lãnh đạo điều hành tốt nhiệm vụ chức trách được giao.
       Chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm (chủ yếu thực hiện khi có yêu cầu của cấp trên); kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa có sự gắn kết chặt chẽ với công tác  quy hoạch và vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức.
       Công tác đánh giá, phân loại công chức còn tình trạng nể nang, cảm tính, thiếu tính toàn diện, do đó chưa phản ánh đúng thật chất.
       Chưa có chế độ chính sách đối với cán bộ được điều động, luân chuyển như: nhà ở công vụ, phụ cấp luân chuyển, nâng bậc lương trước thời hạn...nên chưa khuyến khích động viên cho cán bộ được điều động, luân chuyển an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
       Để công tác tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp sau.
       Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị phải được công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, trong cấp ủy và trong đơn vị.
       Thường xuyên giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức THADS, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý. Tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự, gắn việc học tập với việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, chất lượng, hiệu quả trong công tác.
       Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án, xác định đây vừa là công việc cấp bách trước mắt, vừa là công việc thường xuyên lâu dài.
       Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thường xuyên kiểm tra để phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc.
       Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; chủ động trong việc trao đổi, phối hợp với Tổng cục THADS, với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND các cấp trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức THADS, nhất là những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém.
      Kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý, công chức có chức danh pháp lý bảo đảm về số lượng, đáp ứng về chất lượng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh tuyển dụng; phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức trong các đơn vị trực thuộc về chủ trương của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Tổng cục về công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; triển khai thực hiện nghiêm chủ trương chuyển đổi đối với các đối tượng phải thực hiện chuyển đổi theo quy định.
      Thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại công chức; bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ công chức, người lao động phù hợp với Đề án vị trí việc làm khi được phê duyệt.
      Nâng cao vai trò trách nhiệm của Phòng Tổ chức cán bộ, để thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền phân cấp.

Tác giả ảnh: Vp- Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: