Sign In

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Bí mật nhà nước

23/03/2020

Ngày 28/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Bí mật nhà nước. Nghị định này thay thế Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ. Quy định bao gồm 9 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 
Các tin đã đưa ngày: