Sign In

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (30/05/2021)

(Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.

Thành Ủy, UBND thành phố Cần Thơ tăng cường chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn (02/04/2021)

              Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Thành ủy Cần Thơ có Đảng văn số 116-CV/TV về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố, đồng thời ngày 30 tháng 3 năm 2021, UBND thành phố đã có Công văn số 1043/UBND-NC về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố, theo đó yêu cầu tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác thi hành án dân sự.

THÀNH UỶ CẦN THƠ BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP UỶ ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (17/06/2016)

Ngày 06/6/2016, Thành uỷ Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Các tin đã đưa ngày: