Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017

23/12/2016

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017
Ngày 22/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột và một số đại biểu đại diện các Sở, Ban, Ngành của tỉnh. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017, đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả công tác thi hành án của Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong năm 2016 như sau:
- Tổng số việc thụ lý là 17.705 việc, với số tiền 1.144.356.129.000 đồng (trong đó năm trước chuyển qua 4.032 việc, với số tiền 594.068.496.000 đồng; Thụ lý mới 13.673 việc, với số tiền 550.287.633.000 đồng), ủy thác thi hành án là 257 việc, với số tiền 45.716.215.000 đồng.
- Tổng số phải thi hành là 17.448 việc, với số tiền 1.098.639.914.000 đồng. Trong đó:
- Có điều kiện thi hành là 14.819 việc (chiếm tỷ lệ 84,93% tổng số việc phải thi hành), với số tiền là 906.852.835.000 đồng (chiếm tỷ lệ 82,54% tổng số tiền phải thi hành).
- Số việc đã giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành là 12.276 việc, đạt tỷ lệ 82,84% về việc, với số tiền là 359.095.578.000 đồng, đạt tỷ lệ 39,60%.
- Chuyển kỳ sau: 5.172 việc, với số tiền: 739.544.336.000 đồng (trong đó chưa có điều kiện thi hành là 2.629 việc, với số tiền là 191.787.079.000 đồng). Tỷ lệ giảm việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau đạt 14,43%; Tỷ lệ giảm tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau đạt 1,97%.
So với chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao, Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết xong vượt 11,84% về việc, vượt 7,60% về tiền. Tỷ lệ giảm việc có điều kiện chuyển kỳ sau vượt 8,93%, tỷ lệ giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau đạt 1,97% về tiền (thiếu 1%).
- Về kết quả thi hành án hành chính: các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã thụ lý yêu cầu đôn đốc tổng số 12 việc; trong đó, năm trước chuyển sang 07 việc, thụ lý mới 05 việc. Kết quả: đã có văn bản đôn đốc đối với 12 việc, đạt tỷ lệ 100%, có 4 việc đã thi hành xong, chuyển kỳ sau 08 việc.
- Về công tác giải quyế khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2016, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã thụ lý 116 đơn (109 đơn khiếu nại và 7 đơn tố cáo), tăng 13 đơn (12,62%) so với năm 2015. Kết quả, đã giải quyết xong: 113 đơn khiếu nại, tố cáo (106 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 97,25% và 07 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%), chuyển kỳ sau 03 đơn khiếu nại.
Với những kết quả và ưu điểm đạt được trong năm 2016, đồng chí Bùi Đăng Thủy đã đúc kết thành những bài học thành công để nhân rộng trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đồng chí cũng phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí có cả những yếu kém của Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2017 sát với thực tế và tình hình mới. 
 

Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ và căn bản trong năm 2017.
Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, đặc biệt là các quy định về tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, thực hiện nghiêm chế độ thời gian làm việc của cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị, tăng cường phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thi hành án dân sự, thực hiện nghiêm các qui định và các quy chế đã ban hành của Hệ thống Thi hành án dân sự và địa phương. Tăng cường và đề cao, chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Yêu cầu đội ngũ Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nghiên cứu kỹ và năm chắc Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 Bộ Tư pháp – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; Thông tư số 216/2016/TT-BTP ngày 10/11/2016, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật liên quan để áp dụng thống nhất, chính xác, tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục trong tổ chức thi hành án dân sự, tuyệt đối không để xảy ra việc công chức vi phạm pháp luật trong tổ chức thi hành án bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu từng đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, từng Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự  trong tỉnh phải tập trung, quyết liệt trong việc tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác, tránh tình trạng nghỉ xả hơi đầu năm, cuối năm thì chạy chỉ tiêu bằng mọi cách. Đồng thời tập trung tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc có giá trị lớn, vụ việc phức tạp, vụ việc thi hành án trọng điểm và vụ việc thi hành cho tổ chức tín dụng, ngân hàng. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, theo dõi việc thi hành đối với 100% Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành, phấn đấu đến 30/9/2017 toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2017.

Một số hình ảnh khác:
 
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: