Sign In

Hoạt động của Cục

Cục THADS thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2024

05/05/2024

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và Quyết định số 489/QĐ-CTHADS ngày 28/2/2024 của Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng năm 2024, ngày 04/5/2024, Cục Thi...