Sign In

Bộ Tư pháp tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021, ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022

06/12/2021

          Bộ Tư pháp tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021, ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022
 
          Ngày 02/12/2021, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 (Báo cáo số 264/BC-BTP), theo đó, trong năm 2021, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của đất nước. Trong đó, nổi bật là một số mặt công tác với những kết quả cụ thể như:
          - Về việc: Đã thi hành xong là 493.971 việc, giảm 82.962 việc, giảm 14,38% so với năm 2020, đạt tỉ lệ 75,81% (giảm 5,60% so với năm 2020). Số việc chuyển kỳ sau là 349.131 việc.
          - Về tiền: Đã thi hành xong là 45.705 tỷ 148 triệu 397 nghìn đồng, giảm 8.045 tỷ 547 triệu 427 nghìn đồng (giảm 14,97% so với năm 2020), đạt tỉ lệ 31,05% (giảm 9,05% so với năm 2020). Số tiền chuyển kỳ sau là 240.530 tỷ 345 triệu 096 nghìn đồng.
          - Về kết quả thu hồi các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng: Tổng số việc phải thi hành là 36.215 việc, tương ứng với 125.875 tỷ 493 triệu 381 nghìn đồng, chiếm 4,3% về việc và 43,98% về tiền trong tổng số phải thi hành. Đã thi hành xong là 4.503 việc, tương ứng với 18.246 tỷ 613 triệu 423 nghìn đồng.
          - Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế:
          + Về việc: Tổng số phải thi hành 4.799 việc. Số việc có điều kiện đang được tổ chức thi hành là 3.691 việc; đã thi hành xong 2.697 việc.
          + Về tiền: Tổng số phải thi hành 72.034 tỷ 159 triệu 182 nghìn đồng. Số tiền, giá trị tài sản có điều kiện đang tổ chức thi hành là 34.946 tỷ 463 triệu 773 nghìn đồng; đã thu được 4.094 tỷ 558 triệu 342 nghìn đồng.
          Do có sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư pháp, sự chủ động vào cuộc của các bộ, ngành, của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) các địa phương, ngay sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, (từ 01/10/2021 đến 05/11/2021) các cơ quan THADS đã thu tiền, xử lý và giao tài sản với giá trị đạt gần 5.000 tỷ, nâng tổng số tiền đã thi hành xong từ đầu năm 2021 đến nay đạt hơn 9.000 tỷ đồng.
          - Về thi hành án hành chính: Năm 2021, phải thi hành 944 bản án, quyết định về vụ án hành chính. Trong đó, năm trước chuyển sang là 467 bản án (tăng 114 bản án so với năm 2020). Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính (THAHC) đối với 325 bản án. Đã thi hành xong 455/944 bản án, quyết định, tăng 92 bản án, quyết định so với năm 2020; đang tiếp tục thi hành 489 bản án, quyết định. Các cơ quan THADS đã thực hiện nghiêm việc theo dõi THAHC theo quy định, nhất là đối với 325 bản án hành chính đã có quyết định buộc thi hành án của Tòa án; đã tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 258 vụ việc; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 67 vụ việc; đăng tải công khai và theo dõi đối với 322 quyết định buộc THAHC của Tòa án.
- Việc xây dựng, ban hành đề án văn bản, quy chế, quy trình nội bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu năm, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ về công tác THADS năm 2021 để tăng cường lãnh đạo đối với công tác này. Bộ Tư pháp đã ban hành 02 Thông tư, 02 Đề án. Các quy chế, quy trình nội bộ tiếp tục được chú trọng, hoàn thiện với việc ban hành 06 Quy trình, Quy chế.
          - Đã tiếp nhận tổng số 162 đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ từ các cơ quan THADS địa phương. Đã giải quyết xong 150/162 đề nghị, đạt tỷ lệ 92,6%, còn 12 đề nghị đang trong thời hạn giải quyết.
          - Đã thành lập 15 đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện và chuyên đề thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án... tiến hành 07 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất, thanh tra để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS địa phương. Tại địa phương, các cơ quan thực hiện giám sát hoạt động THADS đã ban hành kết luận đối với 122 cuộc giám sát. VKSND các cấp đã thực hiện các cuộc kiểm sát theo quy định của pháp luật.
- Bộ Tư pháp và các cơ quan THADS đã tiếp 9.342 lượt công dân, trong đó, tại Bộ Tư pháp là 421 lượt và tại các cơ quan THADS địa phương là 8.921 lượt. Tiếp nhận 8.894 đơn (bao gồm: 5.272 đơn khiếu nại, 2.415 đơn tố cáo, còn lại là kiến nghị, phản ánh). Qua phân loại, có 2.665 việc thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết xong 2.597 việc/2.665 việc (2.113 việc khiếu nại và 484 việc tố cáo), đạt tỷ lệ 97,44%; số việc đang tiếp tục giải quyết là 68 việc (34 việc khiếu nại và 34 việc tố cáo).
          - Tổ chức bộ máy cơ quan THADS tiếp tục được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả. Năm 2021, Bộ Tư pháp đã thực hiện tinh giản biên chế 02 đợt với tổng số 55 trường hợp đúng đối tượng, kịp thời, đúng chế độ, theo đúng quy định.
          Nhìn chung, trong bối cảnh toàn xã hội bị tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Bộ Tư pháp đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo Hệ thống THADS cố gắng thực hiện tốt nhất có thể nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, chú trọng việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chủ động xác minh, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, có giá trị lớn được tập trung chỉ đạo giải quyết. Thể chế về THADS tiếp tục được rà soát để kịp thời bổ sung, hoàn thiện; tổ chức bộ máy các cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đã thi hành xong 455/944 bản án, quyết định (đạt tỷ lệ 48%), tăng 92 bản án, quyết định so với năm 2020.
          Cùng ngày, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 (Quyết định số 1804/QĐ-BTP) với 06 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm
giải pháp thực hiện, cụ thể:
          - Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm
          1. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14, trong đó:
          1.1. Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực.
          1.2. Bảo đảm xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc THADS có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành lên Cổng, Trang thông tin THADS.
          1.3. Phấn đấu nâng cao chất lượng THADS, tỷ lệ thi hành xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
          1.4. Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
          1.5. Kết quả thi hành án liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước đảm bảo đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2021.
          1.6. Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản.
          1.7. Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới.
          1.8. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Hạn chế phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS; giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính.
          1.9. Thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án.
          2. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC và pháp luật có liên quan để giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
          3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức THADS theo yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản, thể chế nội bộ về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nâng ngạch, chuyển ngạch, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách cán bộ khác gắn với giai đoạn 2021-2026.
          4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ, cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
          5. Tập trung rà soát, xây dựng và triển khai các đề án, dự án đầu tư nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS, nhất là trụ sở làm việc và kho vật chứng. Quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản, đầu tư công đúng pháp luật và hiệu quả.
          6. Đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kết hợp phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thực hiện công tác THADS, theo dõi THAHC.
          - Giải pháp thực hiện
          1. Triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
          1.1. Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ ngày 30/08/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết điều hành của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, chủ động nắm bắt tình hình và ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS.
1.2. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Chỉ thị số 04-CT/TW; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn Hệ thống THADS.
2. Hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về THADS, THAHC
2.1. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến THADS, THAHC, chế định Thừa phát lại phục vụ xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2.2. Tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật về THADS và các quy định của pháp luật có liên quan để nhận diện và có biện pháp giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc rút ngắn thời gian thi hành án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu tại Chỉ thị số 04-CT/TW.
Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.
Tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS.
2.3. Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật THADS, Luật Tố tụng hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành, và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác THADS, THAHC. Kịp thời triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BTP ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực THADS do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình nội bộ được ban hành trong năm 2022.
3. Nâng cao hiệu quả thi hành án trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các khoản thu cho tổ chức tín dụng
3.1. Tập trung nguồn lực để thực hiện quyết liệt việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, ưu tiên thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành đối với các vụ việc thu hồi tài sản cho nhà nước, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hạn chế sai sót, tiêu cực có thể xảy ra.
3.2. Tập trung thi hành hiệu quả các vụ việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. Phối hợp với các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14.
4. Tăng cường quản lý nhà nước về THAHC
4.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định pháp luật về THAHC, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC và các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC.
4.2. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong công tác THAHC ở địa phương.
5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC
5.1. Nghiêm túc xây dựng, ban hành, lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022. Chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác. Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở.
Tập trung theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, cơ quan THADS cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền khác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
5.2. Chỉ đạo, đôn đốc công tác xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trình tự, thủ tục THADS.
5.3. Nâng cao trách nhiệm của toàn Hệ thống THADS, nhất là thủ trưởng cơ quan THADS trong việc tổ chức thực hiện Quy trình THADS, Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ. Thường xuyên cập nhật kết quả đấu giá tài sản, kiểm kê vật chứng, tài sản tạm giữ, các khoản tiền tạm giữ, tạm thu để thi hành án.
5.4. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành. Các cơ quan THADS thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để kịp thời có biện pháp chỉ đạo giải quyết. Tổ chức tổng kết thực tiễn, lựa chọn những vụ việc điển hình để thống nhất hướng dẫn chung trong toàn Hệ thống.
5.5. Thực hiện nghiêm chế độ Thủ trưởng cơ quan trực tiếp tiếp công dân định kỳ; chú trọng việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân. Tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.
Các cơ quan THADS chủ động, tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc khiếu nại, tố cáo trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.
5.6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về THADS, THAHC, trọng tâm là công tác xác minh, phân loại án; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; thẩm định giá, đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá để thi hành án.
Tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, nhất là ở địa bàn có nhiều đơn thư, thông tin báo chí phản ánh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm.
100% các Cục, Chi cục THADS ban hành và thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra. Cục THADS kiểm tra toàn diện tối thiểu 1/3 số Chi cục trên địa bàn. Xem xét, xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nơi để xảy ra vi phạm và cá nhân để xảy ra vi phạm.
5.7. Chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong lĩnh vực THADS; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp kinh phí đối với các vụ việc bồi thường nhà nước trong lĩnh vực THADS và các vụ việc bảo đảm tài chính theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan THADS thực hiện nghiêm nghĩa vụ hoàn trả ngân sách nhà nước đối với công chức để xảy ra vi phạm dẫn đến phải thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS.
5.8. Tiếp tục triển khai Quyết định số 2862/QĐ-BTP ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC giai đoạn 2020-2022. Tăng cường chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, THAHC, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng thuận trong dư luận xã hội về công tác THADS, THAHC.
6. Kiện toàn bộ máy, đội ngũ công chức THADS
6.1. Tập trung triển khai và hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm cơ quan THADS theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.
6.2. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho Chấp hành viên, công chức THADS.
Đảm bảo công tác sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác; chủ động, kịp thời trong công tác tạo nguồn cán bộ, nhất là nguồn cấp trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh, cấp huyện.
Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ cấp ủy và ủy ban nhân dân trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.
6.3. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ công chức THADS và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. Phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị.
6.4. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong THADS, theo dõi THAHC. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng cục THADS về Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025. Hạn chế tới mức thấp nhất số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự. Kiên quyết xử lý nghiêm những công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực hay suy thoái về đạo đức, lối sống.
6.5. Thực hiện công khai, minh bạch, thực chất công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
7. Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp
7.1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp với các cơ quan, bộ, ban, ngành có liên quan. Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phối hợp tại cấp trung ương và cấp địa phương.
Chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá các quy chế phối hợp đang thực hiện để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế phối hợp liên ngành trung ương trong công tác THADS.
7.2. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác THADS, THAHC, nhất là trong việc giải quyết các vụ việc trọng điểm, tham nhũng, kinh tế, phức tạp, kéo dài, việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS.
Theo dõi, báo cáo cấp có thẩm quyền về các trường hợp vi phạm pháp luật chống đối người thi hành công vụ để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, phối hợp chỉ đạo giải quyết.
8. Tăng cường hiệu quả hoạt động cải cách hành chính
8.1. Tập trung nghiên cứu các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí thực hiện TTHC trong THADS.
8.2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại các cơ quan THADS. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sự hài lòng của người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết các TTHC để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm và đề xuất hoàn thiện thể chế, quy trình liên quan đến giải quyết TTHC. Triển khai phương thức thực hiện trực tuyến một số TTHC trong lĩnh vực THADS nhằm tiến tới cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.
8.3. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS. Tập trung hoàn thiện, vận hành hiệu quả các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan trong Hệ thống như: Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; Phần mềm hỗ trợ trực tuyến; Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Phần mềm quản lý cán bộ THADS. Đảm bảo khả năng trích xuất số liệu phù hợp với các biểu mẫu báo cáo, thống kê. Tăng cường giao ban trực tuyến, triển khai hiệu quả Hệ thống giao ban trực tuyến cho các cơ quan THADS địa phương.
 8.4. Tiếp tục duy trì, nâng cấp và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng và Trang Thông tin điện tử THADS. Thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, Hệ thống quản lý văn bản điều hành liên kết với trục liên thông văn bản quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với dịch vụ thanh toán tạm ứng án phí, án phí; mở rộng tích hợp một số dịch vụ khác để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.
8.5. Tiếp tục duy trì áp dụng hiệu quả, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Hệ thống cơ quan THADS.
9. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc
9.1. Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ các đề án, dự án đầu tư công liên quan đến THADS theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án về xây dựng trụ sở, kho vật chứng đã được phê duyệt và bảo đảm đầu tư điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Thực hiện rà soát, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan THADS theo quy định.
9.2. Triển khai công tác xây dựng, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 bảo đảm công bằng, minh bạch, kịp thời, đúng pháp luật, bám sát biên chế được giao. Hướng dẫn, điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2022 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong chi thường xuyên và gắn chặt công tác dự toán chi với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.
9.3. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản, kế toán và đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thu, chi thi hành án; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.
File đính kèm  

Các tin đã đưa ngày: