Sign In

Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

08/07/2015

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI gồm:
I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI
- Ông Võ Văn Tuấn
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI
- Ông Nguyễn Quốc Tùng
- Ông Nguyễn Ngọc Quang
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Phan ĐÌnh Hưng
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Hoàng Thị Tân
- Bà Nguyễn Thị Huyền
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Vũ Thành Trung
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Thành Long
- Bà Phan Thị Phượng
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ & TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Bá Giáp
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Văn Vĩnh
- Bà Lê Trần Mỹ Hạnh
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Phạm Văn Đề
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Hữu Đức
- Ông Ngô Xuân Sơn
5. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Nguyễn Thị Toan
- Ông Trần Công Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Bà Nguyễn Thị Toan
17 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC