Sign In

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2023

13/10/2023

Ngày 13 tháng 10 năm 2023, dưới sự chủ trì của tập thể lãnh đạo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Thành phần triệu tập có lãnh đạo...