Sign In

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2023

26/12/2022

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và theo Kế hoạch số 1060/KH-CTHADS ngày 24/11/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh...