Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2023

26/12/2022

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và theo Kế hoạch số 1060/KH-CTHADS ngày 24/11/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh...

SỬA ĐỔI LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CẦN TOÀN DIỆN VÀ SÁT VỚI THỰC TIỄN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

02/11/2022

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2022.