Sign In

LÃNH ĐẠO CỤC (14/09/2021)

Cơ cấu tổ chức (17/09/2020)

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI
- Ông Đào Trọng Giáp
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI
- Ông Nguyễn Quốc Tùng
- Ông Nguyễn Ngọc Quang
Ông Phan Đình Hưng
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Trần Văn Phong
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Hồ Thị Tiền
- Bà Nguyễn Thị Huyền
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Văn Vĩnh
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Thành Long
- Bà Phan Thị Phượng
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ & TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Phúc Chiến
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Hữu Đức
- Bà Lê Trần Mỹ Hạnh
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Phạm Văn Đề
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Hữu Đức
- Ông Ngô Xuân Sơn
5. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Nguyễn Thị Toan
17 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai (13/03/2018)

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI
- Ông Đào Trọng Giáp
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI
- Ông Nguyễn Quốc Tùng
- Ông Nguyễn Ngọc Quang
Ông Phan Đình Hưng
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Trần Văn Phong
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Hồ Thị Tiền
- Bà Nguyễn Thị Huyền
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Văn Vĩnh
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Thành Long
- Bà Phan Thị Phượng
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ & TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Phúc Chiến
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Hữu Đức
- Bà Lê Trần Mỹ Hạnh
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Phạm Văn Đề
CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Hữu Đức
- Ông Ngô Xuân Sơn
5. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Nguyễn Thị Toan
17 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC

Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai (08/07/2015)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI gồm:
Các tin đã đưa ngày: