Sign In

Vướng mắc, khó khăn trong việc xác định, phân loại án đối với một số vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng (06/05/2020)

          Theo báo cáo thống kê thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, số việc liên quan đến tín dụng ngân hàng phải thụ lý giải quyết là 589 việc, tương ứng với số tiền là 772.360.570 ngàn đồng (chiếm 5,18% về việc và 49,76% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết trong toàn tỉnh); kết quả đã giải quyết xong 26 việc, số tiền thu được là 76.657.638 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 4,41% về việc và 9,93% về tiền.

Bất cập trong việc ban hành Quyết định về việc tiếp tục thi hành án (27/03/2020)

      Thực hiện Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2016/HSST ngày 03/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện A, Chi cục Thi hành án dân sự huyện A (Chi cục) đã ban hành Quyết định thi hành án số 76/QĐ-CCTHADS ngày 01/02/2016 buộc ông Nguyễn Xuân T và Cao Hữu S thi hành các khoản: Mỗi người phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và phạt sung công 3.000.000 đồng, tổng cộng: 6.400.000 đồng. Quá trình tổ chức thi hành, người phải THA chưa có điều kiện thi hành án, căn cứ kết quả xác minh của CHV, Chi cục đã ra Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành các khoản nêu trên đối với ông T và ông S.

Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự theo Chỉ thị 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (27/02/2020)

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định: Tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong bộ máy công quyền là vấn nạn của Quốc gia, làm thui chột thành quả cách mạng và làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019 (19/11/2019)

      Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (Chi cục) trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hoạt động quản lý thường xuyên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai (Cục THADS tỉnh). Thông qua hoạt động kiểm tra, Cục THADS tỉnh nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm, tồn tại trong hoạt động, công tác thi hành án dân sự của các Chi cục, từ đó giúp các Chi cục thực hiện việc khắc phục, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những sai sót, hạn chế để nâng cao kết quả thi hành án, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, sau khi có Kết luận kiểm tra, các Chi cục được kiểm tra đã thực hiện nghiêm nội dung Kết luận; tiến hành khắc phục những vi phạm, hạn chế; tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với công chức có sai phạm và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra.

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ. (08/10/2019)

      Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ trong tất cả các nhiệm vụ trọng yếu khác của cơ quan thi hành án dân sự, đòi hỏi công chức được phân công nhiệm vụ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục. Tại Hệ thống THADS tỉnh Gia Lai, tập thể Lãnh đạo Cục rất coi trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2019, công tác này đã được tổ chức thực hiện một cách nề nếp, hiệu quả.
Các tin đã đưa ngày: