Sign In

Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Thành ủy

11/01/2017

Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Thành ủy
Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ hành ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy Hải Phòng, ngày 11/01/2017 Đảng ủy cơ quan  Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết của Thành ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể đảng viên đang tham gia sinh hoạt đảng tại Đảng bộ cơ quan.
      Tại Hội nghị,  đồng chí Trần Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy thực hiện Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 của thành phố gắn với Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành trung ương về tình hình kinh tế- xã hội ngân sách nhà nước năm 2016. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan phổ biến nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tụcđổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về  thực hiện có hiệu quả về tiến trình Hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tư do thế hệ mới; Chương trình hành động số 73-CT/ĐU ngày 06/01/2017 của Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan Cục về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
                             Đ/c Trần Hồng Quang- Bí thư Đảng ủy quán triệt tại Hội nghị            Đ/c Phạm Tiến Binh- Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt tại Hội nghị
 
     Nhận thức đúng đắn về  tầm quan trọng của văn kiện của Trung ương Đảng và Thành ủy, Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và yêu cầu mỗi đảng viên trong Đảng bộ phải thấm nhuần đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng tại các Nghị quyết; bám sát chương trình hành động và kế hoạch Đảng ủy cơ quan đã xây dựng để thực hiện tốt trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước./. 

Tác giả ảnh: Phạm Mã Vương- VP Cục THADS TP HP
Theo Đỗ Thị Thanh Thủy- Phó Chánh Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: