Sign In

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử

30/09/2015

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự trong những năm vừa qua được Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo triển khai thực hiện rộng rãi và nghiêm túc. Đặc biệt là sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành, bổ sung Điều 44a xác định việc chưa có điều kiện thi hành án và đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử. Đây là một trong những điểm quy định mới trong thủ tục thi hành án dân sự.
Căn cứ Điều 44a Luật Thi hành án dân sự (Được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Điều 11 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã quy định cụ thể về việc Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và đăng tải công khai  thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông  thuộc Bộ Tư pháp.
Nhằm triển khai thi hành Luật, ngày 17/8/2015 Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành văn bản số 2717/TCTHADS-TKDLCT và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản số 1099/CTHA-VP ngày 19/8/ 2015 về việc triển khai Trang thông tin điện tử và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương đã nhanh chóng thực hiện rà soát và ban hành các quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành của người phải thi hành án đồng thời lập danh sách gửi Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng kịp thời đăng tải trên trang Thông tin điện tử của địa phương.
Về việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương luôn quán triệt các chấp hành viên phải thường xuyên thực hiện rà soát hồ sơ thi hành án, việc ban hành quyết định chưa có điều kiện phải đảm bảo tính trung thực, chính xác thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Bởi vì:
 Thứ nhất, việc phải công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là cơ sở để chấp hành viên xác định lại thông tin đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án có chính xác không và là căn cứ để chấp hành viên tiếp tục áp dụng biện pháp tổ chức thi hành.
 Thứ hai, công khai thông tin của người phải thi hành án sẽ tạo thông tin đa chiều, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch thông tin; quyền tiếp cận thông tin của cá nhân. Đây cũng là biện pháp buộc chấp hành viên khi lập biên bản xác minh yêu cầu nội dung phải chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và không để xảy ra việc khiếu nại đối với các thông tin được đăng tải.
Thứ ba, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người phải thi hành án đối với việc chấp hành pháp luật, để tiếp tục giữ uy tín, nhất là những người phải thi hành án làm công việc kinh doanh, tham gia các cơ quan, tổ chức…Quy định này xác định cụ thể trách nhiệm của người phải thi hành án, thể hiện tính răn đe và nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án.
Có thể nói, việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là điểm bổ sung quan trọng của Luật Thi hành án dân sự. Quy định mới vừa khuyến khích sự tự nguyện thi hành án, vừa nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, ràng buộc trách nhiệm của người phải thi hành án đối với nghĩa vụ thi hành án, giảm tải trách nhiệm của chấp hành viên, góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
 


Theo Lê Thị Ngời - Chi cục THADS h.An Dương

Các tin đã đưa ngày: